ГРАФИК

ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА  ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ИЗМЕРВАНИЯ

с цел създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за урбанизираните територии

в землищата на ГР. ИВАЙЛОВГРАД, С. БЕЛОПОЛЦИ, С. БЕЛОПОЛЯНЕ, С. ГОРНОСЕЛЦИ, С. ГУГУТКА, С. ДОЛНО ЛУКОВО, С. ДРАБИШНА, С. ЖЕЛЕЗАРИ, С. ЖЕЛЕЗИНО, С. КАМИЛСКИ ДОЛ, С. КОННИЦИ, С. МАНДРИЦА, С. ПЛЕВУН, С. ПОКРОВАН, С. РОЗИНО, С. СВИРАЧИ, С. СИВ КЛАДАНЕЦ, С. ЧЕРНИ РИД И С. ЧЕРНИЧИНО, ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД, ОБЛАСТ ХАСКОВО

 

Със ЗАПОВЕД № РД-16-59 / 22.12.2021г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК), обявена в ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК, бр.8 / 28.01.2022г., е открито производство по СЪЗДАВАНЕ на  КККР на урбанизираните територии и отстраняване на явна фактическа грешка на застроени територии в землищата на гр.Ивайловград, с.Белополци, с.Белополяне, с.Горноселци, с.Гугутка, с.Долно Луково, с.Драбишна, с.Железари, с.Железино, с.Камилски дол, с.Конници, с.Мандрица, с.Плевун, с.Покрован, с.Розино, с.Свирачи, с.Сив кладанец, с.Черни рид и с.Черничино, община Ивайловград, област Хасково.

Изпълнител на договора е “ГЕОБИЛД ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, вписано в регистъра на правоспособните лица по чл.12, т.8 от ЗКИР със заповед № РД-15-91 от 17.10.2016г.

 

 

КЪДЕ И КОГА ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ИЗМЕРВАНИЯ НА ИМОТИ И СГРАДИ:

 

Геодезически измервания на имоти и сгради ще се извършват по населени места, както следва:

ГР. ИВАЙЛОВГРАД от 17.03.2023г. до 24.03.2023г. вкл.

С. БЕЛОПОЛЦИ      от 24.03.2023г.  до 25.03.2023г. вкл.

С. БЕЛОПОЛЯНЕ    от 10.04.2023г.  до 11.04.2023г. вкл.

С. ГОРНОСЕЛЦИ    от 29.03.2023г.  до 30.03.2023г. вкл.

С. ГУГУТКА             от 06.04.2023г. до 07.04.2023г. вкл.

С. ГНЕЗДАРИ         от 06.04.2023г. до 07.04.2023г. вкл.

С. ДОЛНО ЛУКОВО от 30.03.2023г.  до 31.03.2023г. вкл.

С. ДРАБИШНА        от 04.04.2023г. до 05.04.2023г. вкл.

С. ЖЕЛЕЗАРИ         от 25.03.2023г.  до 26.03.2023г. вкл.

С. ЖЕЛЕЗИНО         от 05.04.2023г. до 06.04.2023г. вкл.

С. КАМИЛСКИ ДОЛ от 31.03.2023г.  до 01.04.2023г. вкл.

С. КОННИЦИ           от 07.04.2023г. до 08.04.2023г. вкл.

С. МАНДРИЦА        от 08.04.2023г. до 09.04.2023г. вкл.

С. ПЛЕВУН             от 09.04.2023г. до 10.04.2023г. вкл.

С. ПОКРОВАН        от 12.04.2023г.  до 13.04.2023г. вкл.

С. РОЗИНО            от 26.03.2023г.  до 27.03.2023г. вкл.

С. СВИРАЧИ          от 11.04.2023г.  до 12.04.2023г. вкл.

С. СИВ КЛАДАНЕЦ от 03.04.2023г.  до 04.04.2023г. вкл.

С. ЧЕРНИ РИД        от 28.03.2023г.  до 29.03.2023г. вкл.

С. ЧЕРНИЧИНО      от 27.03.2023г.  до 28.03.2023г. вкл.

 

 

На място, по време на измерванията или на електронен адрес: Ivailovgrad2021@cadastre.bg все още може да предоставяте и копия на документи за собственост.

 

 

        За контакти:
        ГЕОБИЛД ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, тел.: 0879 487 796
        e-mail:  gbeng@abv.bg