ГРАО

ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Приложението е прието с Решение №93 от 07.08.2017г. на Общински съвет Ивайловград

  Раздел V  
  Административни услуги  
1. Услуги предоставяни от ГРАО.  
1.1. Издаване на удостоверение за наследници 5,00
1.2. Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена 5,00
1.3. Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт) 10,00
1.4. Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние 5,00
1.5. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат 5,00
1.6. Издаване на удостоверение за раждане – дубликат 5,00
1.7. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път 5,00
1.8. Издаване на удостоверение за семейно положение 3,00
1.9. Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца 3,00
1.10. Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки 3,00
1.11. Издаване на удостоверение за родените от майката деца 2,00
1.12. Издаване на удостоверение за правно ограничение 3,00
1.13. Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението 5,00
1.14. Издаване на удостоверение за настоящ адрес за първи път 4,00
1.15. Издаване на удостоверение за постоянен адрес за първи път 4,00
1.16. Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес 3,00
1.17. Издаване на удостоверение за промени на  постоянен адрес, регистриран след 2000 година 3,00
1.18. Издаване на удостоверене за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес 3,00
1.19. Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес 3,00
1.20. Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес, регистриран след 2000 година 3,00
1.21. Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес 3,00
1.22. Заверка (легализация) на документи по гражданското състояние за чужбина 10,00
1.23. Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина 10,00
1.24. Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България 10,00
1.25. Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи 10,00
1.26. Всички други видове удостоверения по искане на заявители 5,00
1.27. Издаване на заверен препис или копие от личен регистрационен картон или страница от семейния регистър на населението 4,00
1.28. Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г. 5,00
1.29. Отменено с решение № 62/14.02.2019 г. на АС Хасково без такса
1.30. Отменено с решение № 62/14.02.2019 г. на АС Хасково без такса
1.31. Издаване на удостоверение за настойничество и попечителство без такса
1.32. Издаване на удостоверение за приемно семейство 3,00
1.33. Припознаване на дете 10,00
1.34. Ритуал „Сватба”

-Ритуал с двама свидетели в кметството

-Ритуал в кметството

-Ритуал извън кметството

 

 

безплатно

30,00

50,00