Във връзка с годишните проверки и разпределение на пасищата, мерите и ливадите, МЗХГ ни информира в спешен порядък за следното:

1.    „Справка с детайли за наети площи (пасища, мери и ливади) по земеделски производител, във връзка с дейността на общините в България“ г. е актуализирана с новите данни към 14/15.02.2019 г. и е достъпна на линк:

https://mzhcupok2.mzg.government.bg/RegiXServicesWeb/ в средата за междурегистров обмен (RegiX).

Системните администратори на МЗХГ молят за извинение по повод създалото се неудобство.

Справката се достъпва с изпратените Ви потребителски имена и пароли.

2. С изменение на ЗСПЗЗ (изм., бр. 42 от 2018 г., в сила от стопанската 2019 – 2020 г.) в § 2в, т. 1, буква б) на Допълнителните разпоредби е определено, че коне като пасищни селскостопански животни по смисъла на този закон са: конете с официална идентификация в БАБХ съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/262 на Комисията от 17 февруари 2015 г. за определяне на правила в съответствие с директиви 90/427/ЕИО и 2009/156/ЕО на Съвета по отношение на методите за идентификация на еднокопитни животни (Регламент за паспорт на еднокопитните животни) (OB, L 59/1 от 3 март 2015 г.), с изключение на конете с предназначение „за спорт.

Във връзка с това е актуализирано Приложение № 1във формат Excel към заявление по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ.

Със Заповед № РД 46-55/08.02.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите е одобрен актуализиран образец на Приложение № 1 във формат Excel към заявление по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ.

На интернет страницата на Министерство на земеделието, храните и горите в рубрика „Политики и програми“, „Поземлени отношения и комасация“, е публикувана „Заповед № РД 46-55/08.02.2019 г. за одобряване на Приложение 1 към заявление по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ“.

На интернет страницата на Министерство на земеделието, храните и горите в рубрика „Политики и програми“, „Поземлени отношения и комасация“, са публикувани „Одобрен образец на заявление по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ с Приложения № 1 и 2 и образец на декларация по чл. 99, ал. 1, т. 4 от ППЗСПЗЗ“. В този пакет от документи е и актуализираният образец на Приложение № 1 във формат Excel. Същите могат да бъдат копирани и да се използват от земеделските стопани, които желаят да кандидатстват за разпределение на пасища, мери и ливади от общинския и държавен поземлен фонд за стопанската 2019/2020 година.

За консултации по разпределението на пасищата може да обръщате към Красимира Тодорова, държавен експерт, д-я „Поземлени отношения“, МЗХГ, тел. 02 985 11 614, ел.поща: KTodorova@mzh.government.bg

С уважение

Екип НСОРБ

2

Национално сдружение на общините в Република България (НСОРБ)

София, ул. Голаш, 23

тел.: (02) 943 44 67, 943 44 68

факс: (02) 943 44 31

e-mail:  namrb@namrb.org

site: www.namrb.org

facebook: www.facebook.com/NAMRB.1996