Годишен отчет за изпълнението на програмата за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за 2022 г. на община Ивайловград.