въпрос: В КОИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА ЩЕ ИМА ИЗБОРИ ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО?

отговор: Избори за кмет на кметство се произвеждат в тези населени места, които към датата на обнародване на Указа на президента за насрочване на изборите за общински съветници и за кметове отговарят на изискванията на чл. 14 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България – имат население над 100 души с постоянен адрес.

КАК ДА СЕ РЕГИСТРИРАМ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА МЕСТНИТЕ ИЗБОРИ 2023 Г. ПО НАСТОЯЩ АДРЕС?

При избори за общински съветници и за кметове, ако избирателят има настоящ адрес през последните 6 месеца преди изборния ден в съответното населено място, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден. Искането се прави писмено до кмета на общината, района, кметството или до кметския наместник или чрез електронно заявление през интернет страницата на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

 

въпрос: КОИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ИМАТ ПРАВО ДА ГЛАСУВАТ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ ПРЕЗ 2023 г.?

отговор: Съгласно чл. 396 и § 1, т. 4 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс през 2023 г. в изборите за общински съветници и за кметове имат право да гласуват българските граждани, които:

 • са навършили 18 години към изборния ден включително;
 • не са поставени под запрещение;
 • не изтърпяват наказание лишаване от свобода;
 • имат адресна регистрация по постоянен и по настоящ адрес на територията на страната към изборния ден, като поне единият от адресите е на територията на съответната община, а в избори за кмет на кметство – на територията на кметството.

а) в избори за общински съветници и кметове на общини:
Българските граждани трябва да имат:

 • и постоянен, и настоящ адрес на територията на общината, в която ще гласуват или:
 • постоянен адрес на територията на общината, в която ще гласуват, и настоящ адрес на територията на друга община в Република България или:
 • към дата шест месеца преди изборния ден да имат настоящ адрес на територията на общината, в която ще гласуват, и постоянен адрес на територията на друга община в Република България. В този случай, за да бъде допуснат да гласува, избирателят трябва да е поискал до 14 дни преди изборния ден пред съответната общинска администрация по настоящ адрес вписване в избирателния списък по настоящ адрес;

б) в избори за кметове на кметства:
Българските граждани трябва да имат:

 • и постоянен, и настоящ адрес на територията на кметството, в което ще гласуват или:
 • постоянен адрес на територията на кметството, в което ще гласуват, и настоящ адрес на територията на друго населено място в Република България или:
 • към дата шест месеца преди изборния ден да имат настоящ адрес на територията на кметството, в което ще гласуват, и постоянен адрес на територията на друго населено място в Република България. В този случай, за да бъде допуснат да гласува, избирателят трябва да е поискал до 14 дни преди изборния ден пред администрацията на съответното кметство по настоящ адрес вписване в избирателния списък по настоящ адрес.

 

въпрос: ПО КАКЪВ РЕД СЕ ПОДАВА ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА ВПИСВАНЕ В ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК ПО НАСТОЯЩ АДРЕС?

отговор: Избирателят може да подаде заявлението за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в общинската или районна администрация или кметство по настоящия си адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден лично и саморъчно. Искането се прави, при условие че избирателят има адресна регистрация по настоящ адрес през последните 6 месеца преди изборния ден в съответното населено място. Избирателят може да подаде и електронно заявление през интернет страницата на ГД „ГРАО“ в МРРБ, като в него вписва данните си и посочва телефонен номер, без да е необходим подпис.

Не се допуска подаване на заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес по пощата, факс или чрез куриер, както и чрез пълномощник.

 

въпрос: ПО КАКЪВ НАЧИН И РЕД ИЗБИРАТЕЛ, ЖЕЛАЕЩ ДА ГЛАСУВА С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ ПОДАВА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ В СПИСЪКА ЗА ГЛАСУВАНЕ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ?

отговор: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, заявяват желанието си да гласуват с подвижна избирателна кутия не по-късно от 14 дни преди изборния ден в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата или факс. Избирателят може да подаде и електронно заявление през интернет страницата на общината/района по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане за вписване в избирателния списък по настоящ адрес. За електронното заявление не се изисква подпис.

Избирателите с трайни увреждания, които не са подали заявление в посочения по-горе срок, може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това не по-късно от 5 дни преди изборния ден и при условие че на територията на населеното място е назначена подвижна секционна избирателна комисия.

Вижте още въпроси и отговори:

 1. І. Кой има право да гласува в местни избори
 2. ІІ. Избирателни списъци
 3. ІІІ. Избирателни комисии
 4. ІV. Регистрация за участие в местните избори
 5. V. Кандидати за общински съветници и за кметове