На 17.03.2016 г. от 12.00 часа в малката зала на НЧ ”Пробуда – 1914” Ивайловград се проведе встъпителна пресконференция по повод стартирането на проект „Социална подкрепа в домашна среда“.

Проектът „Социална подкрепа в домашна среда” с бенефициент Община Ивайловград се осъществява по договор BG05M9OO001-2.002-0099-С001, Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схема BG05M9OO001-2.002 “Независим живот”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Ръководителят на Проекта, г-жа Виолета Недялкова, представи пред участниците целите, заложените дейности, които ще бъдат изпълнявани през следващите18 месеца, както и какви са очакваните резултати от реализирането им.

Участниците се възползваха от възможността и зададоха въпроси, споделиха впечатления и отправиха пожелание за успешно стартиране и приключване на Проекта към Екипа за управление.

Запознайте се направената презентация тук.