Приложение № 1 към Решение №12 – Бюджет на община Ивайловград 2020 г.

Приложение № 2 към Решение №12 – Разчет за финансиране на капиталовите разходи

Приложение № 3 към Решение №12 – Справка за разпределение на преходния остататък от 2019 г. по бюджета на 2020 г. 

Приложение № 4 към Решение №12 – Списък на пътуващите учители за учебната 2019 г./2020 г.

Приложение № 5 към Решение №12 –  Индикативен годишен разчет за сметките за средствата от ЕС за 2020 г.

Приложение №6 към Решение №12 АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 

Приложение №7 към Решение №12 – Разпоредители с бюджет от втора степен по бюджета на Община Ивайловград

Приложение №8 към Решение №12 – НАМЕРЕНИЯ ЗА ПОЕМАНЕ НА НОВ ДЪЛГ ПРЕЗ 2020 г.

Приложение №9 към Решение №12 – ПЛАН – ГРАФИК за обслужване на просрочените задължения през 2020 година

Приложение № 10 към Решение №12 – Протокол напублично обсъждане на бюджет 

Приложение № 12 към Решение №12 – Справка за трансформиране на средства от целева субсидия за капиталови разходи