Кметът на община Ивайловград в интервю за „Стандарт“ :

от Зорница Гаврилова

– През последните години малките общини на практика не функционират икономически и оцеляват единствено благодарение на държавната подкрепа и републиканския бюджет. Има ли реално местната власт достатъчен инструментариум да увеличи средствата в общинския бюджет? Как се справя община Ивайловград?

– От 2011 г. има устойчива тенденция местните приходи в бюджета на община Ивайловград да растат. За седем години от близо милион и седемстотин хиляди лева той се увеличи над два пъти и за 2018 г. е 3 925 971, при общ бюджет от 7 246 433 лв. И всичко това се дължи на едно просто, но съвършено правилно решение – да се търси развитие на основата на ресурсите и даденостите, с които разполага общината, а това, което нямаме, да го привличаме. В нашия случай оценихме, че Община Ивайловград със своите 872 кв. километра площ има изключителен ресурс и може да реализира добри приходи от отдаване под наем на земеделска земя. Приходите в края на 2011 г. по това перо бяха едва 54 хил. лв. Тогава стартирахме стотици процедури за отдаване под наем за срок от пет години, успоредно с това не спирахме да актуваме общинска собственост, т.е., земеделски земи – ниви, мери пасища и гори. Това продължава и до днес. Аз съм противник на декапитализацията и на нецелесъобразната продажба на активи на общината, а точно обратното – стараем се да надграждаме и то така, че общината да получава дивиденти. Резултатът е, чеприходите от наемите на земеделски земи се увеличиха 7 пъти и днес те са 375 хил. лева.

– В какви други области на местното управление приложихте този подход?

– По мое предложение през 2012 г. Общинският съвет гласува и на място на продаденото преди това общинско БКС, създадохме Общинско предприятие „Спектър“. В него обединихме целия спектър дейности, които включват озеленяване, почистване, ремонт и строителство. Благодарение работата на служителите от това предприятие ремонтирахме сами голяма част от нашите обекти. Така на практика – освен създадената местна заетост, ни излиза и по-рентабилно от наемането на външни фирми. Съумяхме със средства от общинския бюджет да наемем за нуждите на предприятието още бетонов възел, цех да обрязване на камък, кариера за добив на инертни материали. Така затворихме целия цикъл, като сами произвеждаме влаганите материали – бетони, бордюри, настилки и т.н. Предприятието е регистрирано вече в камарата на строителите и чрез него изграждаме и ремонтираме улици, подпорни стени, детски площадки, както в града, така и в селата от общината. Затова и с бюджет от близо 56 хил. лв. изграждаме комбинирани спортни площадки за волейбол, футбол и баскетбол, заедно със съблекални и посетителски места не само в града, но вече и в селата.
През декември 2015 г. по моя инициатива беше създадено Общинско горско предприятие, което актува и управлява общински горски територии в размер от 3 551.4 хектара. Още след първата проведена процедура то генерира приход от 495 хил. лв. И не на последно място – извършихме оптимизация на разходите и прекъснахме порочната практика да се наливат средства в неработещи структури. Бюджетът е истинският обществен договор, който кметът сключва със своите съграждани. Той е безгрешното мерило за това, дали се справяш, или не. Тази философия на управление я прилагам във всички общински сфери и с времето се доказа, че е правилната за нашата малка общност.

– През последните години имате почти двойно увеличение на приходите от концесионни такси от добив на скалнооблицовъчни и инертни материали. С колко процента се е увеличил добивът?

– Не, не се е увеличил добивът. Нито броят на концесионерите е нараснал сериозно. Както знаете, по закон 50% от концесионната такса, която влиза в държавната хазна, се връща в общината, на чиято територия е добивът. През 2011 г. приходите от тези такси достигаха 80 хил. лева. В момента те са 140 хил. лв.

Още в началото на първия ми мандат проведох обща среща с концесионерите и ги запознах с моята визия за развитието на сектора. А именно, че няма да толерирам незаконен добив и незаконна търговия с материали, добити в сивия сектор. Ние имаме законови лостове за контрол, които използвахме пълноценно. В крайна сметка добивните дейности в района бяха изкарани на светло, а работниците получиха трудови договори, които да защитят правата им.
– Какъв е Вашият подход за привличане на средства от европейските програми, които са ключов източник на финансиране за общините.
– Когато поех община Ивайловград нямаше нито един подписан договор по европейска програма и беше на 264-то от 265 общини. Заварих абсолютно небалансиран бюджет, с потенциално сериозен дефицит от необезпечени договори. Беше много трудно да се работи. Първото, което трябваше да направим, беше да изработим реалните три стратегически документа, върху които да стъпим. Това са: План за управление на общината до 2020 г., Общ Устройствен план и Интегриран план за градско възстановяване и развитие. В рамките на две години тези документи бяха изработени чрез привличане на средства от оперативни програми. В момента Ивайловград е една от петте общини в България, които успешно приключиха своите устройствени планове, привличайки външно финансиране, без за това да е разходван и един лев от парите на данъкоплатеца. За сравнение община Хасково, която е областен център тепърва обсъжда решение за кандидатстване.

– Това са все неща на хартия, които съдържат добре звучащи цели и амбиции, но кажете кое от тях се превърна в реалност?

– За да Ви опровергая, ще дам пример с един от тези документи – Интегриран план за градско възстановяване и развитие. Ивайловград е ресурсен град по ОПРР – център от 4-то ниво за развитие. Благодарение на това миналата година общината получи финансиране в размер на близо 3,5 мил. лв. С тези средства в момента санираме 18 сгради от които 50 % са административни, а останалите – жилищни. Това променя не само облика на града, променя нагласите на гражданите, които виждат реална подкрепа, а не думи. Реалност беше и договорът, който заварих, за ремонт на училището на стойност 2,5 млн. лв. при все, че междуведомствената комисия за бедствия и аварии беше осигурила целеви средства в размер на 1,5 млн. лв. Наложи се проектът да бъде преработен така, че да се реализира в рамките на осигурените пари. И успяхме! Ремонтирахме изцяло училището, в което учат 340 деца. Монтирахме дори асансьор за деца с двигателни проблеми.
Вторият обект беше детската градина, която санирахме по ОПРР по наследен договор с много непълен технически проект. В годините, за да я приведем към съвременните законови изисквания я ремонтирахме със средства от общинския бюджет, защото се оказа, че в проекта няма предвидени нито гръмоотводна, нито пожароизвестителна система, нямаше климатизация. Всичко това вече е реалност. Закупихме ново обзавеждане и кухненско оборудване, с което официално детската градина беше обявена за най-добре оборудваната в цяла Южна България.
След, като приключихме с основната образователна инфраструктура, реализирахме проекти по ПРСР на стойност 1,5 млн., насочени към културните институции, като превърнахме и двете читалищата в супермодерни и притегателни центрове с повече от 19 действащи творчески форми. Освен че ги санирахме, ние ги обзаведохме с модерна техника за близо половин милион лева. Малко читалища в България могат да се похвалят с това.
Най-трудният за реализиране, но и най–значим проект, смея да твърдя, не само за община Ивайловград, но и за цялото културно-историческо наследство на България, е проектът по ОПРР за реставрация и консервация на антична вила „Армира“ – проектът, който получи наградата на ОПРР за най-сложния и успешно реализиран проект за целия първи програмен период.

– Как се справяте с проблемите по водоснабдяването и състоянието на уличната мрежа?

– Това е приоритетната тема в бюджетите за 2017 и 2018. Става въпрос за рехабилитация на основните четири водопровода на Ивайловград, които захранват града с питейна вода. Те са изградени преди 70 г. и не минава ден без авария. Затова с общински средства финансирахме изработването на техническото предложение. Коледен подарък за нас беше решението на МРРБ да отпусне 348 431.38 лв. за два от водопроводите, ремонтите по които вече приключиха. Очаквам да подпишем споразумения за останалите два. Благодаря на г-н Бойко Борисов и на министъра на регионалното развитие за гласуваното доверие. То е поредното доказателства за това, колко важни за централната изпълнителна власт са Ивайловград и жителите му. Благодаря на всички колеги и подкрепящите ме общински съветници, с които работим за решаването на този толкова важен за Ивайловград проблем!
Вече сключихме договор за избор на фирма за проектиране на пътната настилка върху изградените водопроводи, за да можем да подадем проекти пред ПРСС. Тази година продължаваме в това направление, без да нарушаваме технологичния процес – първо, смяна на водопроводите, а после, подмяна на уличната настилка върху тях и тротоарните площи.

– Преди години по пътя за Гърция минах през Ивайловград и спомените ми от пътищата там не са добри, оттогава избягвам този маршрут. Нещо променило ли се в тази посока?

– Днес картината е по-различна. През изминалия мандат с евросредства реализирахме най-големия за Ивайловград инфраструктурен проект /3 900 000 лв./, по който бяха ремонтирани и рехабилитирани четири от основните пътища в общината: Ивайловград-Драбишна-Границата; Ивайловград – Орешино; Ивайловград – Розино; Ивайловград – Белополци. Само преди седмица подписах нов договор за изграждане на общински пътища по ПРСР за близо 4 233 730.65 лв. Пътят, водещ до средновековния манастир „Св. Св. Константин и Елена“, който в момента е черен път, е включен в това финансиране и ще бъде изграден до 12 месеца, заедно с още три пътя до Белополяне, Пъстроок и Соколенци. Заповядайте в Ивайловград! Отправям своята покана за пътешествие към всички, които не са идвали тук, има какво да видите.

 

http://www.standartnews.com/mneniya-intervyuta/byudzhetat_e_bezgreshnoto_merilo_dali_edin_kmet_se_spravya-371150.html

– Зорница Гаврилова , вестник „Стандарт“