Община Ивайловград обявява обществено обсъждане на 

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА 

Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Ивайловград

 

            С приетите промени посочени в § 5, 6 и 7 от Преходните и Заключителни разпоредби на Закона за изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане /обнародван ДВ бр. 17 от 01 март 2022 г./ в Закона за предучилищното и училищно образование (ЗПУО), Закона за здравето и Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) са въведени редица изменения и допълнения, които уреждат нормативно отпадането на таксите за детски градини и ясли. Според приетите изменения на ЗМДТ такса за ползване на детски ясли и градини вече не съществува. Измененията влизат в сила от 01.04.2022 година. Това налага да бъдат приети предлаганите изменения на Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Ивайловград, тъй като тя като подзаконов нормативен акт, следва да бъде приведена в съответствие с нормативните актове от по-висока степен.

 

Очакваме Вашите мнения и предложения от 24.05.2022 г. до 24.06.2022 г. на адрес  oba_ ivaylovgrad@abv.bg или на място в сградата на общинска администрация в гр. Ивайловград, ул. „България“ № 49.

Обществено обсъждане на предстоящите промени свързани с Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Ивайловград ще се състои на 27.06.2022 г. в стая 307 от 14:00 часа.

Приложение:

Проект за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Ивайловград