На 31 януари 2023г., изтича удължения втори краен срок за кандидатстване по процедура с код в ИСУН 2020 BG06RDNP001-19.645. Предвид липсата на регистрирани проектни предложения по процедурата в ИСУН, на 24.01.2023 г. с Протокол №58 от проведено заседание на Управителен съвет на сдружение „Местна инициативна група – Любимец – Ивайловград“, взе Решение №103, за изменение на Решение №91 от 14.04.2022г., на УС на „МИГ – Любимец – Ивайловград”, с което бяха одобрени обявата за прием на проектни предложения, насоките и образците на документи за кандидатстване по процедурата. Изменението касае срока за подаване на проектни предложения, като същият става „28 февруари 2023г.”

Актуализирани документи:

1.ОБЯВА

2.УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ