УКАЗАТЕЛ

СТАЯ

ДЛЪЖНОСТ

СЛУЖИТЕЛ

ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА

203 Кмет на община Диана Овчарова 03661/6090
301 Заместник-кмет  Кръстю Делииванов 03661/6090
101 Заместник-кмет Светла Моллова 03661/6090
204 Председател на ОбС Калин Митрев 03661/6090
201 Секретар Николай Панайотов 03661/6090
 302                       Финансов контрольор                                        Димитър Налбантов                        03661/6090
302 Юрисконсулт Красен Кръстев 03661/6090
                     Главен специалист
102 Главен специалист Албена Карабелева 03661/8091
102 Главен специалист Николина Козарева 03661/8091
203 Главен специалист Росимира Шишманова 03661/6090
203 Главен специалист Наталия Христова 03661/8091
       
   Главен експерт Организационна и мобилизационна подготовка
213 Главен експерт Цвета Митонова 03661/6033
    Връзки с обществеността
309 Главен специалист Тихомир Делчев 03661/6090
   ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ
      Дирекция „Административно-правно, информационно обслужване и човешки ресурси“
210 Директор на дирекция Диана Лафчиева 03661/6090
       
105 Главен експерт Гинка Русева 03661/6090
105 Главен експерт Петранка Михова 03661/6078
212 Старши експерт Милен Апостолов 03661/6090
105 Старши инспектор Таня Желязкова 03661/6078
308 Младши експерт Диляна Бургоджиева 03661/6090
101 Главен експерт Мария Иванова 03661/6090
205 Главен специалист Петя Георгиева 03661/6090
         Отдел „Финансово-стопански дейности“
208 Началник на отдел Руска Козарева 03661/6090
207 Старши инспектор Димитър Стоянов 03661/6090
       
       
       СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ
      Дирекция „Строителство и инвестиции“
200 Директор на дирекция Виолета Недялкова 03661/6090
303 Главен експерт Яна Араджиева 03661/6090
310 Старши експерт Станислав Иванов 03661/6090
308 Младши експерт Валентина Ангелова 03661/6090
310 Младши експерт Веселин Георгиев 03661/6090
       
       
         Отдел „Устройство на територията и контрол“
305 Началник на отдел Катина Георгиева 03661/6090
306 Главен специалист Ана Чотрова, Радка Георгиева 03661/6090
       
306 Старши експерт   03661/6090
304 Главен специалист Христо Димитров 03661/6090