СТРУКТУРА ЗА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ИВАЙЛОВГРАД

А. ОБЩА ЧИСЛЕНОСТ : БРОЙ

70

I. ИЗБОРНИ ДЛЪЖНОСТИ И ОРГАНИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 19 ОТ ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА И ТЕХНИТЕ ЗАМЕСТНИЦИ 25

 

 

  1. КМЕТ
1
  1. ЗАМ ЕСТНИК КМЕТ
1
  1. ЗАМЕСТНИК КМЕТ
1
  1. КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА
3
  1. КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ
19
II.           ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ИВАЙЛОВГРАД  
В Т.Ч.

ПРЯКО ПОДЧИНЕНИ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА

14

 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА 1
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ 1
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ 1
ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР 1
ЮРИСКОНСУЛТ 1
СЕКРЕТАР НА МКБППМН 1
ГЛАВНИ ЕКСПЕРТИ 3
ГЛАВНИ СПЕЦИАЛИСТИ 4
ИЗПЪЛНИТЕЛ 1
III.        ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ  
ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВНО, ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ” 17
ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ 1
ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР 1
ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ 1
СТАРШИ ИНСПЕКТОР 1
МЛАДШИ ЕКСПЕРТ 2
ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ 1
ОТДЕЛ ФИНАНСОВИ И СЧЕТОВОДНИ ДЕЙНОСТИ  
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ 1
ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ 1
СТАРШИ ИНСПЕКТОР 1
МЛАДШИ ЕКСПЕРТ 2
ГЛАВНИ СПЕЦИАЛИСТИ 2
СЧЕТОВОДИТЕЛИ 3
   
   
IV.             СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ  
ДИРЕКЦИЯ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕВРОПРОЕКТИ И СТРОИТЕЛСТВО” 14
ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ 1
ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ 2
СТАРШИ ЕКСПЕРТ 1
МЛАДШИ ЕКСПЕРТ 1
ГЛАВНИ СПЕЦИАЛИСТИ 4
ОТДЕЛ ПРОЕКТИ  
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ 1
ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ 2
МЛАДШИ ЕКСПЕРТ 2