ИЗБОРНИ ДЛЪЖНОСТИ И ТЕХНИТЕ ЗАМЕСТНИЦИ 

Кмет 1
Заместник-кмет 2
Кметове на кметства 3
Кметски наместници 19
Общо 25

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Секретар на община 1
Главен счетоводител 1
Главен архитект 1
Финансов контрольор 1
Юрисконсулт 1
Секретар на МКБППМН 1
Главен експерт 4
Главен специалист 4
Изпълнител 2
Звено „Вътрешен одит“ 2
Общо 18

ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВНО,
ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И
ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”

Директор Дирекция 1
Главен инспектор 1
Главен експерт 2
Старши инспектор 2
Младши експерт 3
Главен специалист 4
Счетоводител 1
Общо 14

ДИРЕКЦИЯ „УСТОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА,
ЕВРОПРОЕКТИ И СТРОИТЕЛСТВО”

Директор Дирекция 1
Главен експерт 4
Старши експерт 1
Младши експерт 2
Главен специалист 5
Общо 13

ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

Други служби по социално осигуряване 16
Други дейности ЖС и БКС – Община Ивайловград 4
Други дейности ЖС и БКС – ОП „Спектър“ 8
Озеленяване – ОП „Спектър“ 7
Чистота – ОП „Спектър“ 6
Общински исторически музей 6
Общинско горско предприятие 5
Други дейности по икономиката 8
Общо 60

ДИРЕКЦИЯ „УСТОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕВРОПРОЕКТИ И СТРОИТЕЛСТВО”

Директор Дирекция 1
Главен експерт 4
Старши експерт 1
Младши експерт 3
Главен специалист 5

ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

Други служби по социално осигуряване 16
Други дейности ЖС и БКС – Община Ивайловград 4
Други дейности ЖС и БКС – ОП „Спектър“ 8
Озеленяване – ОП „Спектър“ 7
Чистота – ОП „Спектър“ 6
Общински исторически музей 6
Общинско горско предприятие 5
Други дейности по икономиката 8