НИКОЛАЙ ПАНАЙОТОВ

Секретар на Общината:

1. Организира дейността на общинската администрация.

2. Отговаря за условията на работа на служителите на Общината и за организационно-техническото обзавеждане на службите.

3. Организира деловодството, документооборота в Общината и общинския архив.

4. Отговаря за дейността на службите по гражданска регистрация и административно обслужване.

5. Отговаря за поддържането в актуално състояние на избирателните списъци в Oбщината.

6. Следи за изготвянето и обнародването на актовете на Общината.

7. Отговаря за работата с жалбите и предложенията на гражданите.

8. Подготвя и организира местните референдуми.

e-mail: secretar@ivaylovgrad.bg      тел: 0889 00 20 61     стая: 201