1. ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД
 2. ЕТИЧЕН КОДЕКС ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД
 3. УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ В ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД
 4. ХАРТА НА КЛИЕНТА
 5. ИНСТРУКЦИЯ ОТНОСНО МЕХАНИЗМА НА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ И ЗАЩИТАТА ИМ, ОТ НЕЗАКОННИ ФОРМИ НА ОБРАБОТВАНЕ
 6. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД
 7. ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД В ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД
 8. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД ВЪВ ВРЪЗКА С ДЕЛОВОДНАТА ДЕЙНОСТ, СЪС СЪЗДАВАНЕТО И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА С ДОКУМЕНТИ
 9. ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ С АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЕГИСТЪР
 10. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ OT ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ИВАЙЛОВГРАД
 11. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПО СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТНИЯ ПРОЦЕС С ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ И ПРОЦЕСИТЕ, ДЛЪЖНОСТНИТЕ ПРАВА И ОТГОВОРНОСТИ
 12. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТПИСВАНЕ ОТ АКТОВИТЕ КНИГИ И БАЛАНСА НА ОБЩИНАТА СЛЕД ИЗВЪРШВАНЕ НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИ СДЕЛКИ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО
 13. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТПИСВАНЕ ОТ АКТОВИТЕ КНИГИ И БАЛАНСА НА ОБЩИНАТА СЛЕД ИЗВЪРШВАНЕ НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИ СДЕЛКИ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО
 14. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПО СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТНИЯ ПРОЦЕС С ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ И ПРОЦЕСИТЕ, ДЛЪЖНОСТНИТЕ ПРАВА И ОТГОВОРНОСТИ
 15. КАРТА ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ И ОЦЕНКА НА РИСКОВЕТЕ – ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
 16. КАРТА ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ И ОЦЕНКА НА РИСКОВЕТЕ – БЮДЖЕТЕН ПРОЦЕС
 17. КАРТА ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ И ОЦЕНКА НА РИСКОВЕТЕ – МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ
 18. КАРТА ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ И ОЦЕНКА НА РИСКОВЕТЕ – УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
 19. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА
 20. ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКАТА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ПО КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД
 21. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЦИКЪЛА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ В ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД
 22. ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, ДЕЙНОСТТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА„ФОНД ЗА ПОДКРЕПА НА МЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ – ИВАЙЛОВГРАД”
 23. ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА И ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ В ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАДЗА ПЕРИОДА 2019-2023
 24. ЗАПОВЕД 043 / 05.02.2020 г.. относно утвърждаване на Правилник за дейността на обект за временно настаняване на оставени без надзор селскостопански животни
 25. ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЕКТ ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ НА ОСТАВЕНИ БЕЗ НАДЗОР СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД