КРЪСТЮ ДЕЛИИВАНОВ

Заместник-кмет по „Устройство на територията, строителство и инвестиции“:

а) координира и контролира работата на общинската администрация в областта на устройство на територията на общината, строителството и инвестициите.

б) провежда политика за въвеждане на енергийната ефективност и прилагането на възобновяеми енергийни източници.

в) организира, координира и контролира работата на общинската администрация в областта на образованието, културата, връзките с обществеността и туризма.

г) организира, координира и контролира работата на общинската администрация в областта на здравеопазването, социалните дейности, трудовата заетост и спорта.

д) организира, координира и контролира работата на общинската администрация в областта на подготовката, разработването и представянето на общински проекти за външно финансиране на дейности на общината от Структурните и Кохезионния фонд на ЕС, по европейски програми и от международните финансови институции.

е) организира, координира и контролира работата на общинската администрация в областта на екологията и управление на отпадъците.