РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т.1 И ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2 ОТ ЗПКОНПИ 2019

  О Б Щ И Н А ИВАЙЛОВГРАД РЕГИСТЪР на подадени декларации за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 и декларации за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество № по ред Входящ...