Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински движими вещи

О Б Щ И Н А   И В А Й Л О В Г Р А Д О    Б    Я    В    А Община Ивайловград, ул.”България” № 49, тел. 03661/6090, факс 03661 /6022, на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС,  чл. 72, ал. 1, чл. 80,  ал.8 от Наредба ПУРОИ и Заповед № 253/ 30.05.2019 г. на Кмета на Община...

Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване на общински имот

О    Б    Я    В    А   Община Ивайловград, ул.”България” № 49, тел. 03661/6090, факс 03661 /6022, на основание чл. 14, ал.1, ал.2 и 7 от ЗОС,  чл.15, ал.3, чл. 80,  ал.8 от Наредба ПУРОИ и Заповед № 172/22.04.2019 г. на Кмета на Община Ивайловград   О  Б  Я  В  Я  В ...

Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем общински имоти

О Б Щ И Н А   И В А Й Л О В Г Р А Д О    Б    Я    В    А   Община Ивайловград, ул.”България” № 49, тел. 03661/6090, факс 03661 /6022, на основание чл. 14, ал.1, ал.2 и 7 от ЗОС,  чл.15, ал.3, чл. 80,  ал.8 от Наредба ПУРОИ и Заповед № 164/16.04.2019 г. на Кмета на...

Обявление за търг на 06.03.2019 и 12.03.2019 г.

Община Ивайловград обявява ТЪРГ с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 /една/ стопанска година 2018/2019 г., считано от 01.10.2018 г.  на свободни общински земеделски земи – пасища, мери и ливади във всички землища на общ. Ивайловград. Земеделските земи...

Община Ивайловград обявява Публичен търг

О Б Щ И Н А   И В А Й Л О В Г Р А Д О    Б    Я    В    А             Община Ивайловград, ул.”България” № 49, тел. 03661/6090, факс 03661 /6022, на основание чл. 37, ал.1, чл. 35, ал. 1 от ЗОС,  чл.60, ал.1, чл. 45, ал. 1, чл. 80,  ал.8 от Наредба ПУРОИ и Заповед №...

ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

О Б Щ И Н А   И В А Й Л О В Г Р А Д О    Б    Я    В    А                Община Ивайловград, ул.”България” № 49, тел. 03661/6090, факс 03661 /6022, на основание чл. 14, ал.7 и ал. 8 от ЗОС, Решения №144/28.11.2018 г. и №145/28.11.2018 г. от Наредба ПУРОИ и Заповед...