Обява за публичен търг на 28.11.2018 г. и 05.12.2018 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА,, чл. 14, ал. 1, ал. 2, ал. 3 от ЗОС, чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, Решение №136/01.11.2018 г. на Общински съвет Ивайловград, чл. 79 от Наредба ПУРОИ на Общински  съвет – гр. Ивайловград, Решение №116/05.10.2017 г. на Общински съвет...

ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ НА 02.11.2018 г.

О Б Щ И Н А   И В А Й Л О В Г Р А Д   О    Б    Я    В    А               Община Ивайловград, ул.”България” № 49, тел. 03661/6090, факс 03661 /6022, на основание чл. 14, ал.1, ал.2 и 7 от ЗОС,  чл.15, ал.3, ал. 4 чл. 80,  ал.8 от Наредба ПУРОИ и Заповед №...

ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ НА 12.09.2018 г.

Обява за публичен търг за наем и продажби 2018 г. О Б Щ И Н А   И В А Й Л О В Г Р А Д О    Б    Я    В    А             Община Ивайловград, ул.”България” № 49, тел. 03661/6090, факс 03661 /6022, на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС,  чл. 45, ал. 1, чл. 80,  ал.8 от...

ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ НА 06.08.2018 г. от 11:00 ч.

О Б Щ И Н А   И В А Й Л О В Г Р А Д О    Б    Я    В    А Община Ивайловград, ул.”България” № 49, тел. 03661/6090, факс 03661 /6022, на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС,  чл. 72, ал. 1, чл. 80,  ал.8 от Наредба ПУРОИ и Заповед № 322/ 19.07.2018 г. на Кмета на Община...

ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ НА 06.08.2018 г. от 10:00 ч.

  О Б Щ И Н А   И В А Й Л О В Г Р А Д О    Б    Я    В    А             Община Ивайловград, ул.”България” № 49, тел. 03661/6090, факс 03661 /6022, на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС,  чл. 45, ал. 1, чл. 80,  ал.8 от Наредба ПУРОИ и Заповед № 321/ 19.07.2018 г. на Кмета...

ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

О  Б  Я  В  А На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, Заповед №159/30.4.2018 г. на Кмета на община Ивайловград, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, приложение №5 т. 7.7 прието с Решение №93/07.08.2017 г. на Общински съвет Ивайловград, чл. 77 и чл. 79 от Наредба ПУРОИ на Общински ...