Обява за Публичен Търг

О Б Щ И Н А   И В А Й Л О В Г Р А Д   О    Б    Я    В    А   Община Ивайловград, ул.”България” N 49, тел. 03661/6090, факс 03661 /6022, на основание чл. 14, ал.7 от ЗОС, чл.15, ал.3, чл.16, ал.1, чл.80, ал.8 от Наредба ПУРОИ и Заповед №016/16.01.2018 г. на Кмета на...

Обява за публичен търг

О  Б  Я  В  А     На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, Заповед №243/25.07.2017 г. на Кмета на община Ивайловград, чл.53, ал.1, услуга №5 по таблицата от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община...