Община Ивайловград обявява публичен търг на 27.09.2019 г. от 10:00 часа

 Б Щ И Н А   И В А Й Л О В Г Р А Д О    Б    Я    В    А Община Ивайловград, ул.”България” № 49, тел. 03661/6090, факс 03661 /6022, на основание чл. 35, ал. 1, чл. 14, ал. 2 от ЗОС, чл. 15, ал. 3, чл. 16, ал. 1, чл. 45, ал. 1, чл. 80,  ал.8 от Наредба ПУРОИ НА...

Община Ивайловград обявява публичен търг за продажба на общински имоти на 26.09.2019 г. от 10.00 часа.

О Б Щ И Н А   И В А Й Л О В Г Р А Д О    Б    Я    В    А             Община Ивайловград, ул.”България” № 49, тел. 03661/6090, факс 03661 /6022, на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС,  чл. 45, ал. 1, чл. 80,  ал.8 от Наредба ПУРОИ НА Общински съвет Ивайловград и Заповед...

Община Ивайловград обявява публичен търг

О Б Щ И Н А   И В А Й Л О В Г Р А Д О    Б    Я    В    А             Община Ивайловград, ул.”България” № 49, тел. 03661/6090, факс 03661 /6022, на основание чл. 14, ал.1 и ал.2 от ЗОС,  чл. 80,  ал.8 от Наредба ПУРОИ и Заповед № 337/08.07.2019 г. на Кмета на Община...

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на публична общинска собственост: 100 кв.м от УПИ VIII от кв.3 по ПУП на с. Свирачи

О Б Щ И Н А   И В А Й Л О В Г Р А Д О    Б    Я    В    А Община Ивайловград, ул.”България” № 49, тел. 03661/6090, факс 03661 /6022, на основание чл. 14 ал.7 и ал.8 от ЗОС, чл.80 ал.8 от Наредба ПУРОИ, Решение №61/22.05.2019 год и Заповед № 252/30.05.2019 год.на Кмета...

 Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински движими вещи

О Б Щ И Н А   И В А Й Л О В Г Р А Д О    Б    Я    В    А Община Ивайловград, ул.”България” № 49, тел. 03661/6090, факс 03661 /6022, на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС,  чл. 72, ал. 1, чл. 80,  ал.8 от Наредба ПУРОИ и Заповед № 253/ 30.05.2019 г. на Кмета на Община...

Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване на общински имот

О    Б    Я    В    А   Община Ивайловград, ул.”България” № 49, тел. 03661/6090, факс 03661 /6022, на основание чл. 14, ал.1, ал.2 и 7 от ЗОС,  чл.15, ал.3, чл. 80,  ал.8 от Наредба ПУРОИ и Заповед № 172/22.04.2019 г. на Кмета на Община Ивайловград   О  Б  Я  В  Я  В ...