Обявление за търг на 06.03.2019 и 12.03.2019 г.

Община Ивайловград обявява ТЪРГ с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 /една/ стопанска година 2018/2019 г., считано от 01.10.2018 г.  на свободни общински земеделски земи – пасища, мери и ливади във всички землища на общ. Ивайловград. Земеделските земи...

Община Ивайловград обявява Публичен търг

О Б Щ И Н А   И В А Й Л О В Г Р А Д О    Б    Я    В    А             Община Ивайловград, ул.”България” № 49, тел. 03661/6090, факс 03661 /6022, на основание чл. 37, ал.1, чл. 35, ал. 1 от ЗОС,  чл.60, ал.1, чл. 45, ал. 1, чл. 80,  ал.8 от Наредба ПУРОИ и Заповед №...

ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

О Б Щ И Н А   И В А Й Л О В Г Р А Д О    Б    Я    В    А                Община Ивайловград, ул.”България” № 49, тел. 03661/6090, факс 03661 /6022, на основание чл. 14, ал.7 и ал. 8 от ЗОС, Решения №144/28.11.2018 г. и №145/28.11.2018 г. от Наредба ПУРОИ и Заповед...

Публичен търг за продажба на имот частна общинска собственост

О Б Щ И Н А   И В А Й Л О В Г Р А Д О    Б    Я    В    А             Община Ивайловград, ул.”България” № 49, тел. 03661/6090, факс 03661 /6022, на основание чл. 35, ал.1 от ЗОС,  чл.45, ал.1, чл. 80,  ал.8 от Наредба ПУРОИ и Заповед № 485/07.11.2018 г. на Кмета на...

Обява за публичен търг за отдаване под наем на сграда-паметник на културата „Мутафчиева къща“

О Б Щ И Н А   И В А Й Л О В Г Р А Д О    Б    Я    В    А             Община Ивайловград, ул.”България” № 49, тел. 03661/6090, факс 03661 /6022, на основание чл. 14, ал.2 и ал.7, чл. 35, ал. 1 от ЗОС,  чл.15, ал.3 и ал. 4, чл.16, ал.1, чл. 45, ал. 1, чл. 80,  ал. 8 от...

Обява за публичен търг на 30.11.2018, 07.12.2018, 14.12.2018 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС, чл. 37и, ал. 13 и ал. 14 от ЗСПЗЗ, Решение №5/29.01.2018 г. на Общински съвет Ивайловград, чл. 79 от Наредба ПУРОИ на Общински  съвет – гр. Ивайловград, т. I от Решение №149/09.12.2013 г. и Заповед...