Обява за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем свободни земеделски общински недвижими имоти

О  Б  Я  В  А             На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, Глава пета раздел III от Наредба за ПУРОИ, Решение №116/05.10.2017 г. на Общински съвет Ивайловград, Решение №126/03.09.2021 г. на Общински съвет Ивайловград, Заповед...

Обява за търг за с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 /една/ стопанска година 2021/2022 г., считано от 01.10.2021 г. на свободни общински земеделски земи – пасища, мери и ливади във всички землища на общ. Ивайловград

О  Б  Я  В  А             На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС, чл. 37и, ал. 13 и ал. 14 от ЗСПЗЗ, чл. 80, ал. 8от Наредба ПУРОИ на Общински съвет – гр. Ивайловград, Решение № 28/02.03.2021 г. на Общински съвет-Ивайловград, Решение №14/29.01.2019...

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти

О Б Щ И Н А   И В А Й Л О В Г Р А Д   О    Б    Я    В    А   Община Ивайловград, ул.”България” № 49, тел. 03661/6090, факс 03661/6022, на основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗОС, чл. 15, ал. 4, чл. 80, ал. 8 от Наредба ПУРОИ, Решение №93/22.07.2021 г. и Решение...

Публичен ТЪРГ с явно наддаване за продажба на общински имоти

О Б Щ И Н А   И В А Й Л О В Г Р А Д   О    Б    Я    В    А   Община Ивайловград, ул.”България” № 49, тел. 03661/6090, факс 03661 /6022, на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 45, ал. 1, чл. 80, ал. 8 от Наредба ПУРОИ, Решениe...