Заповед №449 / 21.11.2022 г. относно открита процедура „Търг с тайно наддаване“ за стояща дървесина на корен

Заповед №449 / 21.11.2022 г. относно открита процедура „Търг с тайно наддаване“ за стояща дървесина на корен Документи

Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот УПИ IX от кв. 83 по ПУП на гр. Ивайловград

О Б Щ И Н А   И В А Й Л О В Г Р А Д О    Б    Я    В    А             Община Ивайловград, ул.”България” № 49, тел. 03661/6090, факс 03661/6022, на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 45, ал.1, чл. 80, ал.8 от Наредба ПУРОИ, Решение №115/27.10.2022 г. на Общински съвет...

Обява за откриване на процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години

Заповед №430 / 09.11.2022 г. относно откриване на процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години БЕЛИ ДОЛ БЕЛОПОЛЦИ БЕЛОПОЛЯНЕ БРУСИНО БУБИНО БЯЛ ГРАДЕЦ ВЕТРУШКА ВИС ГЛУМОВО ГОРНО ЛУКОВО ГОРНОСЕЛЦИ...

Обявление за публичен търг с явно наддаване за продажба на двуетажна масивна сграда и поземление имоти

О Б Щ И Н А   И В А Й Л О В Г Р А Д   О    Б    Я    В    А               Община Ивайловград, ул.”България” № 49, тел. 03661/6090, факс 03661/6022, на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 45, ал.1, чл. 80, ал.8 от Наредба ПУРОИ, Решение №90/19.09.2022 г., Решениe...

Обявление за открита процедура за провеждане на търг с ясно наддаване за отдаване под наем земеделски земи

Обявление Заповед №329 БЕЛИ ДОЛ БЕЛОПОЛЦИ БЕЛОПОЛЯНЕ БРУСИНО БЯЛ ГРАДЕЦ ВЕТРУШКА ВИС ГЛУМОВО ГОРНО ЛУКОВО ГОРНО СЕЛЦИ 1 ГОРСКО ГУГУТКА ДОЛНО ЛУКОВО ДОЛНОСЕЛЦИ ДРАБИШНА ЖЕЛЕЗАРИ ЖЕЛЕЗИНО ИВАЙЛОВГРАД КАЗАК КАМИЛСКИ ДОЛ КАРЛОВСКО КОБИЛИНО КОНДОВО КОННИЦИ КОСТИЛКОВО...

Открита процедура за търг с тайно наддаване за стояща дървесина на корен

Заповед №321 от 26.09.2022 г. РЕГИСТЪР НА ПОЛУЧЕНИ ОФЕРТИ УСЛОВИЯ Приложение №1 -ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ Приложение №2- АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА КАНДИДАТА Приложение №3-ДЕКЛАРАЦИЯ за съгласие Приложение №4-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАЯВЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ПО ЧЛ.18 Приложение...