Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общинска собственост – бивш производствен цех

Община Ивайловград, със седалище и адрес на управление: ул. „България” № 49, тел. 03661/6090, на основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗОС, чл. 15, ал. 4, чл. 80, ал. 8 от Наредба ПУРОИ, Решение №34/28.02.2023 г. на Общински съвет Ивайловград и Заповед...

Резултати от проведен конкурс на 06.12.2022 г.

с. Бели дол Протокол №1 от 06.12.22 г. з. Бели дол с. Бял градец Протокол №2 от 06.12.22 г. з. Бял градец с. Брусино Протокол №3 от 16.12.22 г. з. Брусино Заповед №579 от 19.12.2022 г. – Утвърждаване на класирането Заповед №581 от 19.12.2022 г. с. Ветрушка...

Класирани участници от проведен конкурс от 02.12.2022

с. Славеево Заповед №562 / 16.12.2022 г. – Утвърждаване класираните участници Заповед №570 / 16.12.2022 г.  Протокол №9 с. Свирачи Заповед №563 / 16.12.2022 г. – Утвърждаване класираните участници Заповед 571 / 16.12.2022 г. Протокол №5 с. Одринци Заповед...

Заповед №543 относно откриване на търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти

Заповед №543 / 13.12.2022 г. БЕЛИ ДОЛ БЕЛОПОЛЦИ БЕЛОПОЛЯНЕ БРУСИНО БЯЛ ГРАДЕЦ ВЕТРУШКА ВИС ГЛУМОВО ГОРНО ЛУКОВО ГОРНО СЕЛЦИ ГОРСКО ГУГУТКА ДОЛНО ЛУКОВО ДОЛНО СЕЛЦИ ДРАБИШНА ЖЕЛЕЗАРИ ЖЕЛЕЗИНО ИВАЙЛОВГРАД КАЗАК КАМИЛСКИ ДОЛ КАРЛОВСКО КОБИЛИНО КОНДОВО КОННИЦИ КОСТИЛКОВО...