Съобщение за постъпило заявление от „ЕКО ФИШ И КО“ ЕООД, за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване с аквакултурни дейности на язовир Ивайловград

Съобщение за постъпило заявление от „ЕКО ФИШ И КО“ ЕООД, за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване с аквакултурни дейности на язовир...

Инвестиционно намерение от Фирма  „Бином” ООД,  гр. Ивайловград

СЪОБЩЕНИЕ – ОБЯВА Съгласно разпоредбите на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, Фирма  „Бином” ООД,  гр. Ивайловград съобщава на засегната общественост, че има инвестиционно предложение: „Закупуване на Телескопичен товарач” в имот №550, кв.35 , гр. Ивайловград...

СЪОБЩЕНИЕ за третиране на зелените площи против кърлежи

СЪОБЩЕНИЕ за третиране на зелените площи против кърлежи На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 4 от Наредба №1 от 5 януари 2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации, издадена от Министерството на...

/ОБНОВЕНО/ Съобщение на вниманието на всички производители на винени сортове грозде!

На вниманието на всички производители на винени сортове грозде! С Ъ О Б Щ Е Н И Е Община Ивайловград съобщава на всички производители на винени сортове грозде, регистрирани в „Лозаро-винарска камара” и във връзка със стартирането на кампанията по гроздобер 2019 г., че...

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД ПРЕЗ 2019 Г.

На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС и чл. 4, ал. 3 от Н ПУРОИ настоящето съобщение се публикува във връзка с  допълване на раздел III „Описание на имотите, които Общината има намерение да предложи за предоставяне под наем и продажба”, подраздел II, буква “Б” „Имоти,...