СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД ПРЕЗ 2019 Г.

На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС и чл. 4, ал. 3 от Н ПУРОИ настоящето съобщение се публикува във връзка с  допълване на раздел III „Описание на имотите, които Общината има намерение да предложи за предоставяне под наем и продажба”, подраздел II, буква “Б” „Имоти,...

СЪОБЩЕНИЕ относно инвестиционно предложение

СЪОБЩЕНИЕ – ОБЯВА Съгласно разпоредбите на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, Фирма  „Еврокорект-Павлов” ЕООД, гр. Пловдив съобщава на засегната общественост, че има инвестиционно предложение: „Садково рибовъдно стопанство” в язовир Ивайловград, гр. Ивайловград...

Протокол за проведено договаряне с предмет „Сеч и разкройване на дървесина, която се добива и продава на територията на Община Ивайловград, извоз до временен склад и кубиране на отсечената дървесина от Обект №1901, включен в териториалния обхват на ОП „ОПГ Ивайловград“

Протокол за проведено договаряне с предмет „Сеч и разкройване на дървесина, която се добива и продава на територията на Община Ивайловград, извоз до временен склад и кубиране на отсечената дървесина от Обект №1901, включен в териториалния обхват на ОП „ОПГ...

Съобщение – допълване

Допълва раздел III. Описание на имотите, които Общината има намерение да предложи за предоставяне под наем  и продажба в т. I да се добави буква „Б” – „списък Приложение №1 на Земеделски земи от ОПФ  по кадастралната карта на всички землища на общ. Ивайловград,...