Дирекция „Бюро по труда“ – Свиленград – свободни работни места

Дирекция „Бюро по труда“- Свиленград Свободни работни места Към 12.10.2018 БРОЙ ДЛЪЖНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ 1 Помощник готвач Опит 2 Контрольор, качество на продукти Средно, техническо 3 Машинен оператор Средно 10 Монтажник кабели Средно 3 Професионален приемен...

Уведомления за ремонт и конструкции на горски пътища на територията на Община Ивайловград

Инвестиционно предложение за ремонт и конструкция на горски път в планшет №38 в землището на гр.Ивайловград. Инвестиционно предложение за ремонт и конструкция на горски път в плашет №1 в землището на с. Бубино, община Ивайловград. Инвестиционно предложение за ремонт и...

Списък на класираните кандидати, подали заявления за заемане на длъжностите по Проект „Развитие на социалното предприемачество в Ивайловград”

С П И С Ъ К На класираните кандидати подали заявления за заемане на длъжностите по Проект „Развитие на социалното предприемачество в Ивайловград” от Приоритетна ос: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” на Оперативна програма „Развитие на...

ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ

Заповед №432 / 08.10.2018 г. във връзка с чл. 15, ал. 4 и чл. 12, ал. 1 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски...

Спиране на водоподаването на 05.10.2018 г.

Уважаеми съграждани, реализирането на строително-монтажни работи, свързани с изграждането, реконструкцията и модернизацията на водопроводна мрежа от ул. „Гео Милев“ при кръстовището на ул. „Христо Ботев“ по ул. „Иван Вазов“ ще...

Инвестиционно предложение от Дружеството „ЙОВА ГНАЙС” ООД

СЪОБЩЕНИЕ – ОБЯВА Съгласно разпоредбите на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, Дружеството „ЙОВА ГНАЙС” ООД, гр. Пловдив, ул. „Презвитер Козма” №23 съобщава на засегната общественост, че има инвестиционно предложение: „Изграждане на кариера за добив на гнайси в...