СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД ПРЕЗ 2021 Г.

Наоснованиечл. 8, ал.10 от ЗОС и чл.4, ал. 3 от Н ПУРОИ настоящото съобщение се публикува във връзка с допълване на раздел III „Описание на имотите, които Общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, продажба и вещно право”, подраздел I, буква “А”...

Протоколи за разпределение на пасища, мери и ливади за индивидуално ползване по землища на териториите на община Ивайловград

Протокол Kарловско Протокол Гугутка Протокол железино Протокол Ивайловград Протокол Казак 2021 г. Протокол Кобилино 2021  Протокол Кондово  Протокол Костилково 2021  Протокол Мандрица 2021  Протокол Меден бук 2021  Протокол Планинец 2021 Протокол Плевун  Протокол...

Наредба за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Ивайловград

Уважаеми граждани,   Изработен е проект на „НАРЕДБА за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Ивайловград”. На основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4, от Закона за нормативните актове и...

Съобщение до Иван Тодоров Дошев

Съобщение до Иван Тодоров Дошев Дата на публикуване на съобщението: 22.04.2021 г.             Предвид невръчване на Заповед № 114/22.03.2021 г. на известния за Вас адрес (настоящ и постоянен) и на основание чл. 18а., ал. 10 от АПК, Ви уведомяваме, че можете да се...

Изисквания за третиране на излезли от употреба автомобилни гуми

Общинска Администрация – гр. Ивайловград  уведомява всички собственици на излезли от употреба гуми-ИУГ, че е задължително гумите да бъдат предавани в сервиз или в местата за продажба и/или смяна на гуми. Съгласно Наредбата за изискванията за третиране на излезли от...