Обществено обсъждане с всички заинтересовани лица относно новите такси за отглеждането на настанените в центъра за временно настаняване на оставени без надзор селскостопански животни

  Във връзка с приемане от Общински съвет Ивайловград на новите такси за отглеждането на настанените в центъра за временно настаняване на оставени без надзор селскостопански животни , които да бъдат включени в общинската „Наредба за определяне и администриране на...

Обявление за изработен проект за изменение на подробен устройствен план ПУП-ПР – с. Железино

О Б Я В Л Е Н И Е  На основание чл. 128, ал. 2 във връзка с ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Дирекция  “СИ” при Общинска администрация Ивайловград съобщава, че е изработен проект  за изменение на...

Обявление за изработен проект за изменение на подробен устройствен план ПУП-ПР – с. Кондово

О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл. 128, ал. 2 във връзка с ал. 1  от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Дирекция  “СИ” при Общинска администрация Ивайловград съобщава, че е изработен проект  за изменение на...