СЪОБЩЕНИЕ за заплащане на такса за притежаване на куче

Уважаеми съграждани, Уведомяваме Ви, че с решение №55 от 21.05.2018 г. на Общински съвет – Ивайловград беше приета Наредба за реда за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета и овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията на община...

СЪОБЩЕНИЕ – ОБЯВА за инвестиционно предложение

СЪОБЩЕНИЕ – ОБЯВА Съгласно разпоредбите на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, Дружеството „БУЛГНАЙС” ООД, гр. Ивайловград, ул. „Иван Вазов” №10 съобщава на засегната общественост, че има инвестиционно предложение: „Разработване на находище за декоративни облицовки...

ОБЯВЛЕНИЕ за проект за изменение на подробен устройствен план в квартал 17

На основание чл. 128, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Дирекция  “СИ” при Общинска администрация Ивайловград съобщава, че е изработен проект за изменение на подробен  устройствен  план...

О Б Я В Л Е Н И Е за изменение на подробен устройствен план на квартал 30

На основание чл. 128, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Дирекция  “СИ” при Общинска администрация Ивайловград съобщава, че е изработен проект  за изменение на подробен  устройствен  план...