Дирекция „Бюро по труда“- Свиленград Свободни работни места към 17.07.2019

Дирекция „Бюро по труда“- Свиленград Свободни работни места към 17.07.2019 БРОЙ ДЛЪЖНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ 4 Монтажник кабели Средно 10 Работник в оранжерия с. Генералово 1 Сервитьор Средно, чужд език С1 4 Оператор въвеждане на данни Средно/икономическо/,...

Община Ивайловград обявява публичен търг

О Б Щ И Н А   И В А Й Л О В Г Р А Д О    Б    Я    В    А             Община Ивайловград, ул.”България” № 49, тел. 03661/6090, факс 03661 /6022, на основание чл. 14, ал.1 и ал.2 от ЗОС,  чл. 80,  ал.8 от Наредба ПУРОИ и Заповед № 337/08.07.2019 г. на Кмета на Община...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е от Общинска служба по земеделие – Ивайловград

Общинска служба по земеделие Ивайловград, уведомява всички собственици /наследници/ и ползватели на земеделски земи на територията на община Ивайловград, че крайния срок за подаване на декларации по чл.69 и заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ е 31.07.2019 г. Имотите за...

Обявление за изработване на  проект за изменение на подробен  устройствен  план ПУП-ПР

ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 124б, ал. 2, във връзка с чл.135, ал.7 от ЗУТ, Община Ивайловград съобщава на заинтересованите граждани и юридически лица, че е издадена Заповед №327/02.07.2019 г., на Кмета на Община Ивайловград, за изработване на  проект за изменение на...

ОУ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ С.СВИРАЧИ ОБЯВЯВА ТЪРГ

О  Б  Я  В  А На основание чл. 293, т.2 от ЗПУО, Заповед №285/01.07.2019г. на директора на ОУ „Св.св. Кирил и Методий”, с. Свирачи и Решение на общо събрание  с Протокол №3 от 01.07.2019г. О   Б   Я   В   Я   В   А ТЪРГ с явно наддаване  за отдаване под наем за срок...