ПРОВЕДЕ СЕ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ

ПРОВЕДЕ СЕ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ

На 12.06.2018 година в Община Ивайловград се проведе тренировка на тема: ,,Дейност на Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия, по организиране и провеждане на мероприятия по защита на населението и националното стопанство при пожар”. В тренировката...

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ 2018-2020 г.

На основание чл. 6д, ал.2 от Закона за защита при бедствия, представям на Вашето внимание ПРОЕКТ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ 2018 – 2020 Г. Становища и предложения могат да се предоставят в деловодството на...