Решения от заседание №6 от 27.08.2019 г.

Решения от заседание №6 от 27.08.2019 г. Приложение № 1 към Решения №83 – Уточнен план – Отчет 2018 г. Приложение № 2 към Решения 83 – Отчет СЕС КСФ РА 2018 приложение № 3 към Решение 83 – Капиталови разходи 2018 г. Приложение 1 към Решения 84...

Решения от заседание №5 / 27.06.2019 г.

Решения от заседание №5 / 27.06.2019 г. Приложение към Решение №67 от 27.06.2019 г. на Общински съвет – ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕТО И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПР И ИПГВР 2014-2020 Г. НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД Приложение към Решение №68 от 27.06.2019 г. на Общински съвет...