Решения от заседание №6 от 27.08.2019 г.

Решения от заседание №6 от 27.08.2019 г. Приложение № 1 към Решения №83 – Уточнен план – Отчет 2018 г. Приложение № 2 към Решения 83 – Отчет СЕС КСФ РА 2018 приложение № 3 към Решение 83 – Капиталови разходи 2018 г. Приложение 1 към Решения 84...

Решения от заседание №5 / 27.06.2019 г.

Решения от заседание №5 / 27.06.2019 г. Приложение към Решение №67 от 27.06.2019 г. на Общински съвет – ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕТО И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПР И ИПГВР 2014-2020 Г. НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД Приложение към Решение №68 от 27.06.2019 г. на Общински съвет...

Решения от заседание №4 / 22.05.2019 г.

Решения от заседание №4 / 22.05.2019 г. ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ РЕШЕНИЕ №48 – ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТА НА ЧИТАЛИЩЕ „ПРОБУДА 1914” ИВАЙЛОВГРАД ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ РЕШЕНИЕ №49 – ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШНИЯ ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА...

Решения от заседание №3/ 26.03.2019 г.

Решения от заседание №3 /26.03.2019 г. Приложение 8 към Решение № 31 – НОАМТЦУ – ОП „СПЕКТЪР“ ЦЕНОРАЗПИС ЗА УСЛУГИ НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „СПЕКТЪР“ Приложение 9 към Решение № 31 – НОАМТЦУ – Ценоразпис на облицовъчни материали от...

Решения от заседание №2 / 12.02.2019 г.

Решения от заседание №2/12.02.2019 г. Приложение кам Решение №22 „Енергия от възобновяеми източници и биогорива за 2018 г.“ Приложение 1 към Решение № 24 „ВиК активи“ Приложение №2 към Решение №26 от 12.02.2019 г. Заявка пътища към Приложение...

Решения от заседание №1/29.01.2019 г.

Решения от Заседание №1/29.01.2019 г. Приложение към Решение №1 29.01.2019 г. – Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Ивайловград Приложение към Решение №2/29.01.2019 г. – ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИВАЙЛОВГРАД...