Решения от заседание №2 от 15.04.2020 г.

Решения от заседание №2 от 15.04.2020 г. Приложение №1 към Решение №33 от 15.04.2020 г. – Информация за изпълнение на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Ивайловград Приложение към Решение № 34...

Решения от заседания №1 от 06.02.2020 г.

Решения от заседание №1 от 06.02.2020 г. Приложение към решение №1 – Отчет за работата на Общински съвет Ивайловград и постоянните комисии към Общински Съвет Приложение към Решение №2 – О Т Ч Е Т на Кмета на Община Ивайловград за изпълнение Решенията на...

Решения от заседание №13 от 23.12.2019 г.

Решения от заседание №13 от 23.12.2019 г. Програма за управление на Кмета на община Ивайловград за мандат 2019 – 2023 година РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ Прил. към Реш. № 159 – Културен календар на община Ивайловград за 2020 г. Прил. към...