Наредба за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на община Ивайловград, приета с Решение №64 от 29.06.2020 г.

Наредба за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на община Ивайловград, приета с Решение №64 от 29.06.2020...

Н А Р Е Д Б А ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

Н А Р Е Д Б А ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД Приложение №1 – Изменено с решение № 62/14.02.2019 г. на АС Хасково Прил.№1,2,3 към чл. 16а, прието с Решение №149 от 19.12.2018 г. на ОбС...