Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РАЗКОПАВАНЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД, приета на 23.12.2010 г., изменена с реш. № 805/05.11.2019 г. на Административен Съд – Хасково

Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РАЗКОПАВАНЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД, приета на 23.12.2010 г., изменена с реш. №805/05.11.2019 г. на Административен Съд –...

Н А Р Е Д Б А За условията и реда на дейностите по третиране на битови, строителните и масово разпространените отпадъци и поддържане на чистотата на територията на община Ивайловград

Н А Р Е Д Б А За условията и реда на дейностите по третиране на битови, строителните и масово разпространените отпадъци и поддържане на чистотата на територията на община...

Н А Р Е Д Б А ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

Н А Р Е Д Б А ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД Приложение №1 – Изменено с решение № 62/14.02.2019 г. на АС Хасково Прил.№1,2,3 към чл. 16а, прието с Решение №149 от 19.12.2018 г. на ОбС...