Заповед №539/06.12.2018 г. относно въвеждане на временна организация

Заповед №539/06.12.2018 г. относно въвеждане на временна организация за моторни превозни средства за периода 06.12.2018 г. до 16.12.2018 г. , състояща се в забрана на движение на МПС по ул. „България“ №46 в отсечката от кръстовището на ул....

Заповед №432 / 08.10.2018 г. 

Заповед №432 / 08.10.2018 г. във връзка с чл. 15, ал. 4 и чл. 12, ал. 1 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски...