Заповед №432 / 08.10.2018 г. 

Заповед №432 / 08.10.2018 г. във връзка с чл. 15, ал. 4 и чл. 12, ал. 1 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски...

Заповед №424 от 02.10.2018 г.

Заповед №424 от 02.10.2018 г. във връзка с въвеждане на временна организация на движението за моторни превозни средства, състоящата се в забрана за движение на ул. „Иван Вазов“ в отсечките на ул. „Иван Вазов“ с ул. „България“, ул....

Заповед №409 от 18.09.2018 г.

Заповед №409 от 18.09.2018 г. във връзка с въвеждане временна организация на движението за МПС , състояща се в забрана за движение на МПС по ул. „България” в отсечката от ул. „Ал. Стамболийски” до ул. „Св. Св. Кирил и Методий”, във връзка с извършване на...