Приложение № 2 прието с с Решение №93 от 07.08.2017г. на Общински съвет Ивайловград

 ТСУ

                                                                                                                                      Услуги по устройство на територията


НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА


НОРМАТИВНО ОСНОВАНИЕ

(пълно наименование на нормативния акт и чл.)


КРАЙНА ЦЕНА

СРОК ЗА ИЗПЪЛН ЕНИЕ


ВИДОВЕ УСЛУГИ

1

2

3

4

5

6

Административни услуги „Кадастър“

 

1

 Издаване на скица за недвижим имот
-формат А 4
-формат А 3
Закон за местните данъци и такси – чл. 107, т. 1
Наредба № 3/28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралните карти и кадастралните регистри – чл. 35, ал. 1 във връзка с §4 Закон за кадастъра и имотния регистър

30.00 лв
50.00 лв

7 дни

обикновена

60.00 лв
100.00 лв

3 дни

бърза
 

2

 Презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца  Закон за местните данъци и такси – чл. 107, т. 1
Наредба № 3/28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралните карти и кадастралните регистри – чл. 35, ал. 1 във връзка с §4 Закон за кадастъра и имотния регистър

5.00 лв

7 дни

обикновена

10.00 лв

3 дни

бърза
 

3

-Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство;
-Издаване на удостоверение за идентичност на поземлен имот
 

Закон за местните данъци и такси – чл. 107, т. 5 и чл. 16, ал. 5 от Закона за устройство на територията

40.00 лв

14 дни

обикновена

80.00 лв

7 дни

бърза

20.00 лв

7 дни

обикновена

40.00 лв

3 дни

бърза

Административни услуги „Контрол по строителството“

 

 

4

 Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа  и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването  

 Закон за устройство на територията – чл. 159, ал.3

  

20.00 лв

 

 7 дни

 

 обикновена

Административно-технически услуги – Устройство на територията

 

5

Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане, които не са трайно свързани с терена

 

Закон за устройство на територията – чл. 56

20.00 лв

14 дни

 

обикновена

 

6

Издаване разрешение за възлагане изработването на подробни устройствени планове

Закон за устройство на територията – чл. 124а, ал. 2, чл. 134, чл. 135, чл. 15 и § 8 от ПР на ЗУТ

30.00 лв

30 дни

 

обикновена

 

7

Процедиране и одобряване на Подробен устройствен план:

  • до 1 квартал;
  • над 1 квартал
Закон за устройство на територията – чл. 110, ал. 1

100.00 лв
300.00 лв

30 дни
30 дни

 

обикновена
обикновена

 

8

Разглеждане и одобряване на технически и работни проекти с доклад за съответствие или чрез ОЕСУТ:

  • за жилищно строителство;
  • със смесено предназначение;
  • за нежилищно строителство
  • За съоръжения и линейни обекти на техническата инфраструктура- в урбанизирани територии
  • За съоръжения и линейни обекти на техническата инфраструктура- извън урбанизирани територии
 

Закон за устройство на територията – чл. 142, ал. 6, т. 1

1.00 лв./ кв. м. РЗП
2.00 лв./ кв. м. РЗП
2.50 лв./ кв. м. РЗП
20.00лв +0,5лв/м но не повече от 1500 лв
100,00 лв +0,5лв/м но не повече от 1500 лв

1 месец

 

 

 

обикновена

9

Издаване скица-виза за проучване и проектиране

Закон за устройство на територията – чл. 140

40.00

14 дни

обикновена
 

 

10

Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени

 

Закон за устройство на територията – чл. 145 ал. 5

30% от дължимата такса за съгласуване и одобряване
на        проекти по т. 8

30 дни

 

обикновена

11

Издаване на разрешение за строеж

Закон за устройство на територията – чл. 148

20.00 лв. + 0.50 лв./кв. м. над 100 кв. м. РЗП

7 дни

обикновена

 

 

 

12

 

 

Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива

 

 

Закон за устройство на територията – чл. 150

За одобряване на частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива и за издаване на разрешение за строеж се събират поотделно такси с 30% увеличение спрямо дължимите

30 дни

 

 

 

обикновена

 

13

Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока

Закон за устройство на територията – чл. 153, ал. 3 и 4

20.00 лв

14 дни

 

обикновена

14 Издаване на заповед за допълване на издадено разрешение за строеж Закон за устройство на територията – чл. 154, ал. 5

20.00 лв

14 дни

обикновена
 

15

Издаване на заповед за смяна на титуляра в издадено разрешение за строеж

Закон за устройство на територията

20.00 лв

14 дни

обикновена
 

16

Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа

Закон за устройство на територията – чл. 157, ал. 2 и чл. 158, ал. 1

30.00 лв

7 дни

обикновена
 

17

Приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна документация

Закон за устройство на територията – чл. 175, ал. 2

20.00 лв

7 дни

 

обикновена

 

18

Регистр. и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория

 

Закон за устройство на територията – чл. 177, ал. 3 и 4

80.00 лв

7 дни

 

обикновена

 

19

Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи

Закон за устройство на територията – чл.181, ал. 2 Закон за местните данъци и такси –  чл.4, ал.3

40.00 лв

14 дни

 

обикновена

 

20

Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти

 

Закон за устройство на територията – чл. 193, ал. 3

30.00 лв

30 дни

 

обикновена

21

Издаване заповед за осигуряване достъп в недвижими имоти

Закон за устройство на територията – чл. 194, ал. 1

30.00 лв

30 дни

обикновена

22

Издаване на удостоверение за търпимост на строеж

Закон за устройство на територията – §16, ал. 1 от Преходните разпоредби

60.00 лв

14 дни

обикновена
 

23

Вписване в регистъра на технически паспорт на строеж

Наредба № 5 на министъра на регионалното развитие и благоустройството от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите (обн., ДВ, бр. 7 от 23.01.2007 г.) –  чл. 16

30.00 лв

7 дни

обикновена

24

Заверка на копие на документ от технически архив Закон за местните данъци и такси – чл.107, т. 6 Закон за устройство на територията

15.00 лв/стр

7 дни

обикновена
 

25

Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ

 

Закон за кадастъра и имотния регистър – чл.54а и във връзка с чл.175 от ЗУТ.

30.00 лв

7 дни

 

обикновена

 

26

Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти Закон за кадастъра и имотния регистър – §4, във връзка с чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗКИР,
§1, т. 10 от ДР на ЗКИР

20.00 лв

14 дни

 

обикновена

27

Процедура по поправка и отстраняване на непълноти или грешки в одобрен кадастрален план за населени места, за които няма одебрени КК и КР

Закон за кадастъра и имотния регистър

100.00 лв

30 дни

обикновена

28

Допускане на изменение на подробен устройствен план (ПУП)

Закон за устройство на територията

30.00 лв

14 дни

обикновена

29

Процедиране и одобряване на изменение на подробен устройствен план (ПУП)

  • До 1 квартал;
  • Над 1 квартал

Закон за устройство на територията

100.00 лв
300.00 лв
30 дни  

обикновена
обикновена

 

30

Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии

Правилник за прилагането на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи – чл. 13 ал. 4-7

70.00 лв

30 дни

обикновена