МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

СПИСЪК НА УСЛУГИТЕ ИЗВЪРШВАНИ ОТ  ДИРЕКЦИЯ„ФСДБДТ”

 1. Издаване на  Удостоверение за данъчна оценка
  (за
  сгради и за  поземлени имоти в строителните граници на населените места)
  Правно основание : Чл. 246, ал. 1 от ДОПК
  Необходими документи :
  1. Документи за самоличност
  2. Искане  за данъчна оценка
  3. Декларация по чл. 14 от ЗМДТ
  Такса:
  – до 3 дни: 15 лева
  – до 14 дни: 10 лева
  Място на издаване: етаж 1, стая 105-106
 2. Издаване на  Удостоверение за данъчна оценка
  (за
  земеделски земи)
  Правно основание : Чл. 246, ал. 1 от ДОПК
  Необходими документи :
  1. Документи за самоличност
  2. Искане  за данъчна оценка
  3. Удостоверение за определяне на  коефициенти за местоположение
  ( издава се от Общинска служба “Земеделие” – Ивайловград)
  4. Скица на имота
  Такса:
  – до 3 дни: 15 лева
  – до 14 дни:  10 лева
  Място на издаване: етаж 1, стая 105-106
 3. Издаване на  Удостоверение за данъчна оценка
  (за незавършено строителство
  )
  Правно основание : Чл. 246, ал. 1 от ДОПК
  Необходими документи :
  1. Документи за самоличност
  2. Искане за данъчна оценка
  3. Декларация по чл. 14 от ЗМДТ
  4. Удостоверение за степен на завършеност
  ( издава се от Общинска администрация  – Дирекция  “ТСУ”)
  Такса:
  – до 3 дни: 15 лева
  – до 14 дни:  10 лева
  Място на издаване: етаж 1, стая 105-106
 4. Издаване на  Удостоверение за декларирани данни 
  Необходими документи :
  1. Документи за самоличност
  2. Искане за издаване на данъчни документи
  Такса:
  – до 3 дни: 15 лева
  – до 7 дни:  10 лева
  Място на издаване: етаж 1, стая 105-106
 5. Издаване на служебна бележка за платен данък на МПС 
  Необходими документи :
  1. Искане за издаване на данъчни документи
  Такса: 10.00 лв.
  Срок : 7 дни
  Място на издаване: етаж 1, стая 105-106
 6. Дубликат на квитанция за платени данъци 
  Необходими документи :
  1. Документи за самоличност
  2. Искане за издаване на данъчни документи
  Такса: 10лв.
  Срок : 7 дни
  Място на издаване: етаж 1, стая 105-106
 7. Удостоверение за наличие или липса на задължения към Община Ивайловград по ЗМДТ
  Правно основание : Чл. 87 ал.6 от ДОПК
  Необходими документи :
  1. Искане за издаване на данъчни документи
  Такса:
  – до 3 дни: 15 лева
  – до 7 дни:  10 лева
  Място на издаване: етаж 1, стая 105-106
 8. Издаване на удостоверение за платен данък върху  Наследството, Превозните средства, Недвижимите имоти и такса битови отпадъци.

Необходими документи :
1. Искане за издаване на данъчни документи
Такса:
– за услуга, изисквана за деня: 10 лева
– до 3 дни: 15 лева
– до 7дни:  10 лева
Място на издаване: етаж 1, стая 105-106

 1. Издаване на удостоверение за дължимият размер данък върху  Наследството

Необходими документи :
1. Искане за издаване на данъчни документи
Такса:
– до 3 дни: 15 лева
– до 7 дни:  10 лева
Място на издаване: етаж 1, стая 105-106

 1. Издаване на удостоверение за дължимият размер на Патентният данък.

 

Необходими документи :
1. Искане за издаване на данъчни документи
Такса:
– до 7 дни:  без такса
Място на издаване: етаж 1, стая 105-106