Обява за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем свободни земеделски общински недвижими имоти

О  Б  Я  В  А             На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, Глава пета раздел III от Наредба за ПУРОИ, Решение №116/05.10.2017 г. на Общински съвет Ивайловград, Решение №126/03.09.2021 г. на Общински съвет Ивайловград, Заповед...

Обява за търг за с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 /една/ стопанска година 2021/2022 г., считано от 01.10.2021 г. на свободни общински земеделски земи – пасища, мери и ливади във всички землища на общ. Ивайловград

О  Б  Я  В  А             На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС, чл. 37и, ал. 13 и ал. 14 от ЗСПЗЗ, чл. 80, ал. 8от Наредба ПУРОИ на Общински съвет – гр. Ивайловград, Решение № 28/02.03.2021 г. на Общински съвет-Ивайловград, Решение №14/29.01.2019 г. на Общински съвет Ивайловград […]

Публичен ТЪРГ с явно наддаване за продажба на общински имоти

О Б Щ И Н А   И В А Й Л О В Г Р А Д   О    Б    Я    В    А   Община Ивайловград, ул.”България” № 49, тел. 03661/6090, факс 03661 /6022, на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 45, ал. 1, чл. 80, ал. 8 от Наредба ПУРОИ, Решениe...

Процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на свободни общински недвижими имоти

О  Б  Я  В  А На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, Глава пета раздел III от Наредба за ПУРОИ, Решение №116/05.10.2017 г. на Общински съвет Ивайловград, Решение №104/23.09.2020 г. на Общински съвет Ивайловград и Решение №113/08.10.2020 г. на...

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на свободни училищни земеделски земи в землището на с. Белополяне,  Горно луково и Меден бук

ОСНОВНО  УЧИЛИЩЕ  “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” с. Свирачи, общ., Ивайловград, обл. Хасково, ул. ,,Армира” № 9, тел. 0887726654, e–mail: ou_svirachi@abv.bg   О  Б  Я  В  А   На основание чл. 293, т.2 от ЗПУО, Заповед № 273/23.06.2021г. на директора на ОУ „Св.св. Кирил и Методий”, с. Свирачи и Решение на общо събрание  с Протокол […]

Публичен търг с явно наддаване за продажба на общинска движима вещ

О Б Щ И Н А   И В А Й Л О В Г Р А Д   О    Б    Я    В    А               Община Ивайловград, ул.”България” № 49, тел. 03661/6090, факс 03661 /6022, на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.72, ал.1 , чл.80, ал.8 от Наредба […]

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на три общински имота

О Б Щ И Н А   И В А Й Л О В Г Р А Д   О    Б    Я    В    А   Община Ивайловград, ул.”България” № 49, тел. 03661/6090, факс 03661/6022, на основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗОС, чл. 15, ал. 4, чл. 80, ал. 8 от Наредба ПУРОИ, Решение №50/12.05.2021 г., Решение...