ДОПЪЛВАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД ПРЕЗ 2022 Г.

На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС и чл. 4, ал. 3 от Н ПУРОИ настоящето съобщение се публикува във връзка с допълване на раздел III „Описание на имотите, коитоОбщината има намерение да предложи за предоставянепод наем, продажба и вещно право”, подраздел II, буква“Б”...

ПОКАНА ДО МЕСТНИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОТ ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

Управляващият орган на “Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.” организира международно събитие на тема "Популяризиране на продуктите от териториите на МИГ", Събитието ще се проведе на 9 и 10 декември в гр. Русе. На изложителите ще бъде предоставена...

Публично обсъждане на план-сметка за необходимите приходи и разходи за дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депо, поддържане на чистотата на територии за обществено ползване и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2023 г.

Община Ивайловград предоставя на заинтересованите лица, възможност в 30-дневен срок, считанo от датата на публикуване да изпращат предложения, становища и мнения по настоящия „Проект за приемане на план-сметка за дейностите по управление на отпадъците и определяне...

Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот УПИ IX от кв. 83 по ПУП на гр. Ивайловград

О Б Щ И Н А   И В А Й Л О В Г Р А Д О    Б    Я    В    А             Община Ивайловград, ул.”България” № 49, тел. 03661/6090, факс 03661/6022, на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 45, ал.1, чл. 80, ал.8 от Наредба ПУРОИ, Решение №115/27.10.2022 г. на Общински съвет Ивайловград и Заповед №438/14.11.2022 г. на Кмета на Община […]

Обява за откриване на процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години

Заповед №430 / 09.11.2022 г. относно откриване на процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години БЕЛИ ДОЛ БЕЛОПОЛЦИ БЕЛОПОЛЯНЕ БРУСИНО БУБИНО БЯЛ ГРАДЕЦ ВЕТРУШКА ВИС ГЛУМОВО ГОРНО ЛУКОВО ГОРНОСЕЛЦИ...

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД ПРЕЗ 2022 Г.

На основание чл.8, ал.10 от ЗОС и чл. 4, ал. 3 от Н ПУРОИ настоящето съобщение се публикува във връзка с допълване на раздел ІІІ. „Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, продажба и вещно право” подраздел I, точка А,...

ГРАФИК ЗА ПРЕКЪСВАНЕ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА

Уважаеми съграждани, ЕР-ЮГ EVN група уведомява, че ще бъде прекъснато електрозахранването в yпоменатите в графика населени места поради извършване на планов ремонт: 07.11.2022 г. от 09:00 - 16:30 ч. - с. Бубино, с. Черничино и с. Белополци 08.11.2022 г. от 09:00 -...

Заповед №419 / 02.11.2022 г. относно внасяне на суми за определените за ползване на полски пътища

Заповед №419 / 02.11.2022 г.  БЕЛИ ДОЛ / БЕЛОПОЛЦИ / БЕЛОПОЛЯНЕ / БЯЛГРАДЕЦ / ГЛУМОВО / ГОРНО ЛУКОВО / ГУГУТКА / ДОЛНО ЛУКОВО / ДОЛНОСЕЛЦИ / ДРАБИШНА / ЖЕЛЕЗАРИ / ЖЕЛЕЗИНО / ИВАЙЛОВГРАД / КАМИЛСКИ ДОЛ / КАРЛОВСКО / КОБИЛИНО / КОНДОВО / КОННИЦИ / КОСТИЛКОВО / ЛАМБУХ...

Допълване на „Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в Община Ивайловград през 2022 г.“

На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС и чл. 4, ал. 3 от Н ПУРОИ настоящето съобщение се публикува във връзка с допълване на „Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Ивайловград през 2022 година“. Допълва Раздел III, „Описание на...