ПУБЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА АНАЛИЗА НА ПОТРЕБНОСТИТЕ И ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ПЛАНИРАНИТЕ В ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ОБЩИНСКО И ОБЛАСТНО НИВО

Съгласно чл. 42, ал.1 и ал.3, т.2 от Наредбата за планирането на социалните услуги, на 23.03.2023г. ще се проведе публично представяне на Анализа на потребностите и обсъждане на Предложението за планираните  в община Ивайловград социални услуги на общинско и областно...

НА ВНИМАНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ ОТ ХАСКОВСКИ 29-ТИ ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН

НА ВНИМАНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ ОТ ХАСКОВСКИ 29-ТИ ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН

Уведомяваме Ви, че обучението на Секционните избирателни комисии от Хасковски избирателен район, ще бъде проведено онлайн, през Microsoft Teems, при следния график: 25.03.2023г. събота от 10.00ч. 26.03.2023г. неделя от 10.00ч. Записът от обученията ще бъде качен на...

Обява за обществено обсъждане на Проект за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Ивайловград

Община Ивайловград обявява обществено обсъждане на  ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Ивайловград Актуализиране на Наредба за определянето и администрирането на местни такси и...

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД ПРЕЗ 2022 Г.

На основание чл. 8, ал.10 от ЗОС и чл.4, ал. 3 от Н ПУРОИ настоящето съобщение се публикува във връзка с допълване на раздел III „Описание на имотите, които Общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, продажба и вещно право”, подраздел II, буква “Б”...

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД ПРЕЗ 2022

На основание чл. 8, ал.10 от ЗОС и чл.4, ал. 3 от Н ПУРОИ настоящето съобщение се публикува във връзка с допълване на раздел III „Описание на имотите, които Общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, продажба и вещно право”, подраздел II, буква “Б”...

Обява за Конкурс за заемане на длъжността ГЛАВЕН АРХИТЕКТ в Община Ивайловград

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.91 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 5, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), §1 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за прилагане на...