НАРЕДБА за реда и условията за предоставяне на социални услуги в общността на Община Ивайловград и НАРЕДБА за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община-Ивайловград

Във връзка с допуснатата техническа грешка относно датата, определена за публично обсъждане на промени в посочените по-горе наредби, обсъждането ще се проведе на 12.04.2021 г. от 16,00 часа в стая 306 на Община Ивайловград. Очакваме Вашите мнения и предложения от 10.03.2021 г. до 11.04.2021 г. на адрес oba_ ivaylovgrad@abv.bg или на място в сградата на […]

Съобщение до Хасан Мустафа Къзалиолу

Предвид невръчване на заповед № 120/23.03.2021 г. на известния за Вас адрес (настоящ и постоянен) и на основание чл. 18а., ал. 10 от АПК, Ви уведомяваме, че можете да се запознаете и да получите копие от Заповед №120/23.03.2021 г.(лично или чрез упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице) в сградата на Община Ивайловград, в стая 214.

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД 2021-2025 г.

В изпълнение на закона за защита при бедствия, Община Ивайловград публикува Проект на Общинска програма за намаляване на риска от бедствия за периода 2021 – 2025 г. С цялата програма можете да се запознаете в прикачения файл – ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД 2021-2025 г.  

Информация относно публични конкурси за отдаване на земеделска земя под наем за срок от 10 стопански години, провеждащи се на 30.03.2021 г. и 31.03.2021 г.

Във връзка с т. I, подточка 6 от Заповед № РД-01-173/18.03.2021 г.. на Министъра на здравеопазването и издадена Заповед №102/10.03.2021 г.от Кмета на община Ивайловград за провеждане на публични конкурси за отдаване на земеделска земя под наем за срок от 10 стопански години в землищата на:с. Брусино, с. Бял градец, с. Горноселци, с. Горско, с. […]