СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА ПРОГРАМА 3А УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД ПРЕЗ 2019 Г.

              На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС и чл.4, ал. 3 от Наредба ПУРОИ настоящото съобщение се публикува във връзка с допълване на раздел III „Описание на имотите, които Общината има намерение да предложи за предоставяне под наем и продажба“,подраздел II,...