На вниманието на живущите в селата Планинец и Черни рид

След извършено изследване на проби на вода от местни водоизточници на територията на селата Планинец и Черни рид от РЗИ-Хасково е установено, че водата от следните местни водоизточници не е годна за пиене: - чешма в с.Черни рид, – чешма в с.Планинец Във връзка с...

Община Ивайловград ще извърши третиране на зелените и водните площи срещу кърлежи и комари

СЪОБЩЕНИЕ за третиране на зелените и водните площи срещу кърлежи и комари На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 4 от Наредба №1 от 5 януари 2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации, издадена от Министерството...

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД ПРЕЗ 2022 Г.

На основание чл.8, ал.10 от ЗОС и чл. 4, ал. 3 от Н ПУРОИ настоящето съобщение се публикува във връзка с  допълване на раздел ІІІ. „Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, продажба и вещно право” подраздел I, точка А,...

Протоколи за разпределяне на мери и пасища от Общински поземлен фонд

Протокол Белополци 2022 Протокол Бубино 2022 Протокол железино 2022 Протокол Кондово 2022 Протокол Костилково 2022 Протокол Меден бук 2022 Протокол пасища Кобилино 2022 Протокол пасища Пъстроок 2022 Протокол Пелевун 2022 Протокол Покрован 2022 Протокол Попско...

На вниманието на живущите в селата Белополци, Хухла, Чучулига и Глумово!

След извършено изследване на проби на вода от местни водоизточници на територията на селата Белополци, Хухла, Чучулига и Глумово от РЗИ-Хасково е установено, че водата от следните местни водоизточници не е годна за пиене: -чешма на центъра в с.Хухла, - чешма до пътя...

Обявление за обществено обсъждане на Проект на „Наредба за управление на общинските пътища на територията на община Ивайловград”

Община Ивайловград обявява до всички заинтересовани лица обществено обсъждане на Проект на „Наредба за  управление на общинските пътища на територията на община Ивайловград”. То ще се проведе  на 28 април 2022 г. (четвъртък) от 16:30 часа, в зала №306 намираща се на...

ДОПЪЛВАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД ПРЕЗ 2022 Г.

На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС и чл. 4, ал. 3 от Н ПУРОИ настоящето съобщение се публикува във връзка с допълване на раздел III „Описание на имотите, които Общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, продажба и вещно право”, подраздел II, буква “Б”...

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД ПРЕЗ 2022 Г.

На основание чл.8, ал.10 от ЗОС и чл. 4, ал. 3 от Н ПУРОИ настоящето съобщение се публикува във връзка с  допълване на раздел ІІІ. „Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, продажба и вещно право” подраздел I, точка А,...

Обявление за проект за изменение на подробен устройствен план –  план за регулация (ПУП-ПР) на УПИ X и алея между УПИ X и УПИ XI, от кв. 83 по ПУП на гр. Ивайловград

На основание чл. 124б, ал. 2, във връзка с чл. 135, ал.7 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/  Общинска администрация Ивайловград съобщава, че със Заповед №114/01.04.2022 г. на Светла Моллова ЗА Кмет на Община Ивайловград съгласно Заповед №111/24.03.2022 г. е...