Обявление от Общинска служба – Земеделие

О Б Я В Л Е Н И Е В изпълнение на чл.72б, ал.3 от ППЗСПЗЗ, във връзка със сключване на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделски земи през стопанската 2022/2023г. на основание чл.37в от ЗСПЗЗ, уведомяваме всички собственици и ползватели на...

Допълване на „Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в Община Ивайловград през 2022 г.“

На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС и чл. 4, ал. 3 от Н ПУРОИ настоящето съобщение се публикува във връзка с допълване на „Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Ивайловград през 2022 година“. Допълва Раздел III, „Описание на...

Обявление от Общинска служба – Земеделие относно изготвени предварителни регистри на имотите в землищата на община Ивайловград

На основание чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл.37б и 37в от ЗСПЗЗ, Общинска служба по земеделие Ивайловград обявява, че са изготвени предварителни регистри на имотите в землищата на община Ивайловград, въз основа на подадени декларации по чл.69 и заявления по...

Община Ивайловград обявява обществено обсъждане относно промяна на Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Община Ивайловград обявява обществено обсъждане относно промяна на Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Съгласно чл. 26, ал.2, ал.3 и ал. 4  и чл. 28 от Закона за нормативните актове, чрез публикуване на  настоящия проект за изменение...

Инвестиционно предложение от „ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ АД: „Експлоатация на находище „Колибар чешма“, гр. Ивайловград, община Ивайловград, област Хасково за добив и първична преработка на строителни материали – мрамори за срока на концесията“

Инвестиционно предложение от „ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ АД: „Експлоатация на находище „Колибар чешма“, гр. Ивайловград, община Ивайловград, област Хасково за добив и първична преработка на строителни материали – мрамори за срока на...

Община Ивайловград подписа допълнително споразумение „Патронажна грижа+ Компонент 2″, към договор „Патронажна грижа+ в община Ивайловград“

През 2021 г. Община Ивайловград получи финансиране за реализацията на Проект № BG05M9OP001-6.002-0174 „Патронажна грижа + в община Ивайловград“, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +” по Оперативна...

Стартира извършването на специализирани теренни проверки на физически блокове за обновяване на данните в Системата за идентификация на земеделските парцели

ОСЗ - Ивайловград информира, че от 08.08.2022 г. стартират специализираните теренни проверки на физически блокове (ФБл). Министерството на земеделието започна специализираните теренни проверки на физически блокове, чрез които ще бъдат обновени данните в Системата за...

Допълване на „Програма зауправление и разпореждане с имотите общинска собственост в Община Ивайловград през 2022 г.“

На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС и чл. 4, ал. 3 от Н ПУРОИ настоящето съобщение се публикува във връзка с допълване на „Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Ивайловград през 2022 година“. Допълва Раздел III, „Описание на...

Допълване на „Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в Община Ивайловград през 2022 г.“

Наоснование чл.8, ал.10 от ЗОС и чл.4, ал.3 от Н ПУРОИ настоящето съобщение се публикува във връзка с допълване на „Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Ивайловград през 2022 година “.Допълва Раздел III, „Описание на имотите,...

Заповед за забрана на обработката и почистването на пасища след 11.00 часа издаде областният управител на Хасково

Заповед за забрана на обработката и почистването на пасища след 11:00 часа издаде областният управител на Хасково Катя Панева. Тя е в сила в периода от 21 юли 2022 г. до 15 септември 2022 г. и кореспондира със заповед на областния управител, издадена в края на март...