ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД ПОДПИСА ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА+ КОМПОНЕНТ 2″, КЪМ ДОГОВОР „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА+ В ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД“

През 2021 г. Община Ивайловград получи финансиране за реализацията на Проект № BG05M9OP001-6.002-0174 „Патронажна грижа + в община Ивайловград“, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +” по Оперативна...

ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ПРИРОДНИ, КУЛТУРНИ И ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ, ЧРЕЗ СЪЗДАВАНЕ НА ЗОНИ ЗА ОТДИХ И ТУРИЗЪМ В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО ЛАМБУХ

Наименование на проекта: „Подобряване на условията за достъп до природни, културни и туристически обекти, чрез създаване на зони за отдих и туризъм в землището на село Ламбух, община Ивайловград и Кешан”. Община Ивайловград ще бъде водеща организация, в партньорство с...

СИНЕРГИЯ МЕЖДУ ХОРАТА, КУЛТУРНОТО И ПРИРОДНОТО НАСЛЕДСТВО В ОБЩИНИТЕ ЛЮБИМЕЦ, ИВАЙЛОВГРАД И ОРЕСТИАДА

Условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проекта се осъществява от Програма за трансгранично сътрудничество Гърция – България 2014-2020 по Приоритетна ос 2: Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион; Тематична цел 6:...

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОБЕКТ – АНТИЧНА ВИЛА АРМИРА КРАЙ ИВАЙЛОВГРАД

Оперативна програма: Региони в растеж Приоритетни оси: Регионален туризъм ОСНОВНИ ЦЕЛИ Основната цел на настоящия проект е развитие на конкурентноспособни туристически атракции на територията на община Ивайловград и стимулиране диверсификацията на местните и...

РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТ ОТ УЛ. „ВОЛГОГРАД”, В УЧАСТЪКА ОТ КРЪСТОВИЩЕ С УЛ. „ПЕЙО ЯВОРОВ” ДО КРЪСТОВИЩЕ С УЛ. „РАКОВСКА” И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРИЛЕЖАЩ ТРОТОАР

Оперативна програма: Програма за развитие на селските райони Приоритетни оси: Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — водено от общностите местно развитие) Мярка 4 (код на мярката по ПРСР 2014 - 2020г. – 7.2.) - „Подкрепа за инвестиции в създаването,...

ДЕЙНОСТИ ПО ПРЕДОТВРАТЯВАНЕТО НА ЩЕТИ ПО ГОРИТЕ ОТ ГОРСКИ ПОЖАРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

Оперативна програма: Програма за развитие на селските райониПриоритетни оси: Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване на жизнеспособността на горитеНаименование на процедура Подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни...

„СТРОИТЕЛСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И/ИЛИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА НОВИ И СЪЩЕСТВУВАЩИ УЛИЦИ И ТРОТОАРИ И СЪОРЪЖЕНИЯ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ КЪМ ТЯХ“

Оперативна програма: Програма за развитие на селските райониПриоритетни оси: Основни услуги и обновяване на селата в селските райониОСНОВНИ ДАННИ Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи...

ЗАКУПУВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“, ГР.ИВАЙЛОВГРАД

Оперативна програма: Програма за развитие на селските райони  Приоритетни оси: Основни услуги и обновяване на селата в селските райони ОСНОВНИ ДАННИ Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.002 – Училище „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска...

МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ПЛОЩАДКА В ДВОРА НА ОУ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ С. ЖЕЛЕЗИНО

ОСНОВНИ ЦЕЛИ Оперативна програма "Програма за развитие на селските райони". Приоритетни оси: Основни услуги и обновяване на селата в селските райони Наименование на процедура "Процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.007 Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване...

„Подобряване на условията за достъп до природни, културни и туристически обекти чрез създаване на зони за туризъм и отдих в село Ламбух, община Ивайловград и Кешан“

https://ivaylovgrad.bg/%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%89%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86/