Общ устройствен план

ОБНАРОДВАНЕ НА ОУП В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

ОБНАРОДВАНЕ НА ОУП В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

Писмо от РИОСВ – Хасково за одобрение на Обобщена справка по чл.20, ал.1 от Наредбата за ЕО

Одобрение на Справка по чл.29 ал.1 от Наредбата за ЕО

ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН

ДЕТАЙЛ НА ГР. ИВАЙЛОВГРАД – ОП НА ОУПО

ЗАПИСКА

ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА ЗА СЪВМЕСТИМОСТ НА “ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД “ С ПРЕДМЕТА И ЦЕЛИТЕ НА ОПАЗВАНЕ НА ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ ОТ НАЦИОНАЛНАТА ЕКОЛОГИЧНА МРЕЖА И ЕО НА ОУП НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ОУПО ИВАЙЛОВГАРД

НЕТЕХНИЧЕСКО РЕЗЮМЕ НА ЕО НА ОУПО ИВАЙЛОВГАРД

ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА СЪВМЕСТИМОСТТА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КЪМ ДОКЛАДА

КАРТИ И СХЕМИ НА ОУП

СПРАВКА ЗА ИЗВЪРШЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

Обобщена справка по чл.29 ал.1, т. 1-3 от Наредбата за ЕО

ОБОБЩЕНА СПРАВКА – м.11.2017

 

ПРОТОКОЛ №9 / 03.11.2017 НА ОЕСУТ – ОП НА ОУПО

Протокол ОЕСУТ

ОБЯВЛЕНИЕ ОТ 03.10.2017 г.

Становище по ЕО №ХА-6-6/2017

 

ОБЯВЛЕНИЕ ОТ 06.04.2017 г.

 

На основание чл.127, ал.1 от ЗУТ, Община Ивайловград съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че във връзка с процедиране на Предварителен проект на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ОУП) се организира провеждане на:

 

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

 

 на ОУП на Община ИВАЙЛОВГРАД и на  Доклад за Екологична оценка/ ЕО / към него.

 

Цялата документация може да се види всеки работен ден от 8.00 до 17.30 ч. в стая № 307 в сградата на Община Ивайловград.

 

Общественото обсъждане ще се проведе на 15.05.2017 г. от 17.00 часа в стая №307 в сградата на Община Ивайловград.

Всеки работен ден, до датата и часа на провежданото обсъждане, в Община Ивайловград се приемат и писмени мнения, възражения и въпроси, относно посочените документи, както и на ел. поща oba_ivaylovgrad@abv.bg

Документацията може да изтеглите от ТУК

 

Протокол от Общественото обсъждане на ОУП  на Община Ивайловград от 15.05.2017 г. може да видите ТУК

Задание за изработване на ОУП на Община Ивайловград, одобрено с решение №59/22.05.2013 г. на ОБС Ивайловград

Задание за ОУПО