Общ устройствен план

ОБЯВЛЕНИЕ ОТ 03.10.2017 г.

Становище по ЕО №ХА-6-6/2017

 

ОБЯВЛЕНИЕ ОТ 06.04.2017 г.

 

На основание чл.127, ал.1 от ЗУТ, Община Ивайловград съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че във връзка с процедиране на Предварителен проект на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ОУП) се организира провеждане на:

 

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

 

 на ОУП на Община ИВАЙЛОВГРАД и на  Доклад за Екологична оценка/ ЕО / към него.

 

Цялата документация може да се види всеки работен ден от 8.00 до 17.30 ч. в стая № 307 в сградата на Община Ивайловград.

 

Общественото обсъждане ще се проведе на 15.05.2017 г. от 17.00 часа в стая №307 в сградата на Община Ивайловград.

Всеки работен ден, до датата и часа на провежданото обсъждане, в Община Ивайловград се приемат и писмени мнения, възражения и въпроси, относно посочените документи, както и на ел. поща oba_ivaylovgrad@abv.bg

Документацията може да изтеглите от ТУК

 

Протокол от Общественото обсъждане на ОУП  на Община Ивайловград от 15.05.2017 г. може да видите ТУК