Постоянни комисии

КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИВАЙЛОВГРАД МАНДАТ 2015 – 2019

Комисия по бюджет, законност, предотвратяване и установяване конфликт на интереси:

  1. Дарина Михайлова Кисьова-Зафирова – председател
  2. Красимир Илиев Димитров – секретар
  3. Златил Димитров Хаджиев – член
  4. Мехмед Мюмюн Хасан – член
  5. Стефан Иванов Танев – член