ОТМЕНЕНИ РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Решение №725 от 10.11.2017 г. на Административен съд – Хасково, ОТМЕНЯ  чл. 25, ал. 2, т. 8 и чл.42, ал.1 т. 2 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на временни преместваеми съоръжения, елементи на градското обзавеждане и рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на община Ивайловград /публикувано на 07.12.2017 г. на сайта на Община Ивайловград, раздел Общински съвет.

 

Решение №397 от 30.06.2017 г. на Административен съд – Хасково, ОТМЕНЯ  чл. 14, ал. 6 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Ивайловград /публикувано на 23.07.2017 г. на сайта на Община Ивайловград, раздел Общински съвет/.

 

Решение №74 от 01.03.2017 г. на Административен съд – Хасково, ОТМЕНЯ разпоредбата на чл. 64, ал.1, т.1 от Наредба №1 за обществения ред в Община Ивайловград, в частта, с която за нарушаване на забраната за паркиране на ППС по чл. 39, т.1 и т. 3 е предвидена глоба за нарушителите – физически лица от 100 до 300 лв., а за ЕТ и юридически лица – глоба от 200 до 500 лв.

 

Решения № 166,167, 168, 169, 173, 174 от 28.11.2016 г. /отменени с Решение №184 от 27.12.2016 г. на ОбС/.

 

Решение №342 от 07.12.2016 г. на Административен съд – Хасково, ОТМЕНЯ  чл. 15, ал. 2, т. 3 и чл.19, ал.1 т. 4 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на временни преместваеми съоръжения, елементи на градското обзавеждане и рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на община Ивайловград /публикувано на 03.01.2017 г. на сайта на Община Ивайловград, раздел Общински съвет/.

 

Решение №168 от 15.07.2016 г. на Административен съд – Хасково, ОТМЕНЯ  Решение №25 от 29.02.2016  г. на Общински съвет Ивайловград /публикувано на 09.08.2016 г. на сайта на Община Ивайловград, раздел Общински съвет/.

 

Решение №157 от 06.07.2016 г. на Административен съд – Хасково, ОТМЕНЯ  чл. 27, т. 12 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Ивайловград /публикувано на 27.07.2016 г. на сайта на Община Ивайловград, раздел Общински съвет/.

 

Решение №29/19.03.2008 г. /отменено с Решение №17 от 29.02.2016 г./

 

Решение  №350 от 11.01.2016 г. на Административен съд – Хасково, ОТМЕНЯ чл. 66 от Наредба №1 за обществения ред в Община Ивайловград, в частта на текста ”… или от упълномощено от него длъжностно лице”. /публикувано на 01.02.2016 година на сайта на Община Ивайловград, раздел Общински съвет/

 

Решение №111 от 17.09.2013 г. /отменено с Решение №132 от 21.10.2013 г./

 

Решения с №№ 75, 76 и 79 от 11.07.2012 г. (отменени с Решение №88 от 07.08.2012 г.)

 

Решение  №42 от 27.04.2012 г. (отменено с Решение №49 от 29.05.2012 г.)