НАРЕДБИ И ПРАВИЛНИЦИ

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОП „СПЕКТЪР“ – ВИЖ ТУК

ПРАВИЛНИК ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ИН ВИТРО ПРОЦЕДУРИ НА ЛИЦА, ДВОЙКИ И СЕМЕЙСТВА С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ – ВИЖ ТУК

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД – ВИЖТЕ ТУK

РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД -ВИЖТЕ ТУК

НАРЕДБА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ -ВИЖТЕ ТУК

ПРАВИЛНИК ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ „ИН ВИТРО” НА ЛИЦА, ДВОЙКИ И СЕМЕЙСТВА С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ, ЖИВУЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД -ВИЖТЕ ТУК

НАРЕДБА №1 ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД В ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД – ВИЖТЕ ТУК

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ВРЕМЕННИ ПРЕМЕСТВАЕМИ СЪОРЪЖЕНИЯ, ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДСКО ОБЗАВЕЖДАНЕ И РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ И МОНУМЕНТАЛНО -ДЕКОРАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД – ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ, ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА  НА ОБЩИНА  ИВАЙЛОВГРАД – АКТУАЛИЗИРАНА С РЕШЕНИЕ 155 ОТ 28.11.2016 Г. ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД – ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК

ПРАВИЛНИК НА ОП „СПЕКТЪР“, ПРОМЕНЕН С РЕШЕНИЕ N 81 ОТ 13.06.2016 Г. – ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК

НАРЕДБА ЗА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК 

ПРАВИЛНИК  ОП ОГП – Реш. №32 от 04.04.2016 – ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК

ПРАВИЛНИК ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ „ИН ВИТРО” НА ЛИЦА, ДВОЙКИ И СЕМЕЙСТВА С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ, ЖИВУЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК

НАРЕДБА ЗА  ИМЕНУВАНЕ И ПРЕИМЕНУВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ И ЗА ПАМЕТНИЦИТЕ И ДРУГИТЕ ВЪЗПОМЕНАТЕЛНИ ЗНАЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД – изтегли от ТУК

НАРЕДБА ЗА ПЕНСИОНЕРСКИТЕ КЛУБОВЕ – изтегли от ТУК

– Наредба за премахване на незаконно строителство – изтегли от ТУК

НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА ВОДАЧИТЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ПЕШЕХОДЦИТЕ В ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД – текстът на наредбата можете да изтеглите ТУК

НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД – текстът на наредбата можете да изтеглите ТУК

НАРЕДБА ЗА КОНЦЕСИИТЕ – текстът на наредбата можете да изтеглите ТУК

НАРЕДБА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО – текстът на наредбата можете да изтеглите ТУК

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА ОТ ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД – текстът на наредбата можете да изтеглите ТУК

НАРЕДБА №3 ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД ВЪРХУ ОБЩИНСКАТА ЧАСТ ОТ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА – текстът на наредбата можете да изтеглите ТУК

ПРОТИВОПОЖАРНА НАРЕДБА – текстът на наредбата можете да изтеглите ТУК

НАРЕДБА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИВАЙЛОВГРАД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ – текстът на наредбата можете да изтеглите ТУК

НАРЕДБА по чл. 196, ал. 5 от ЗУТ ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПОПРАВЯНЕ, ЗАЗДРАВЯВАНЕ И ПРЕМАХВАНЕ НА СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД – текстът на наредбата можете да изтеглите ТУК

НАРЕДБА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД – текстът на наредбата можете да изтеглите ТУК

– Регистър на дълготрайните декоративни дървета, намиращи се в регулационните граници на населените места в община Ивайловград – текстът на регистъра можете да изтеглите ТУК

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РАЗКОПАВАНЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД – текстът на наредбата можете да изтеглите ТУК

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИВАЙЛОВГРАД – текстът на правилника можете да изтеглите ТУК

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ – съдържанието на документа можете да изтеглите ТУК

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ”ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА”- ГР. ИВАЙЛОВГРАД – съдържанието на документа можете да изтеглите ТУК

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО  И ДЕЙНОСТТА НА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ ГР. ИВАЙЛОВГРАД – съдържанието на документа можете да изтеглите ТУК

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ, ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ЖИЛИЩА ОТ ОБЩИНСКИЯ ЖИЛИЩЕН ФОНД – съдържанието на документа можете да изтеглите  ТУК

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД – съдържанието на документа можете да изтеглите  ТУК