Общинският съвет е орган на местното самоуправление на територията на община Ивайловград. Той определя политиката на общината за изграждането и развитието й, решава местни проблеми, свързани с икономиката, опазването на околната среда, здравната, социалната, образователната, културната и комунално-битовата дейност, териториално селищно устройство, общинската собственост и приватизацията й, безопасността на движението и обществения ред. Той решава и проблеми от местно значение, които не са от изключителна компетентност на други органи. В случаите, определени със закон, изпълнява и функции, възложени му от централните държавни органи.

 

С П И С Ъ К

НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ИВАЙЛОВГРАД

мандат 2015 – 2019 година

  1. Дарина Кисьова-Зафирова
        Висше образование – икономист
  2. Красимир Илиев Димитров
        Висше образование – икономист
  3. Златил Димитров Хаджиев
        Висше образование – агроном
  4. Иван Желязков Димитров
        Средно специално образование – механизация на зеленчукопроизводството
  5. Венцислав Славов Токов
        Средно специално образование – строител
  6. Снежка Николова Делииванова
        Висше образование – филолог
  7. Николина Димитрова Райкова – Николова
        Висше образование – културен туризъм
  8. Стефан Иванов Танев
       Висше образование – агроном
  9. Стефка Костадинова Тамахкярова
       Висше образование – икономист
10. Стоян Димитров Стоянов
      Висше образование – агроном
11. Йордан Николов Араджиев
      Висше образование – юрист
12. Мехмед Мюмюн Хасан
      Средно специално образование – търговия и горско стопанство
13. Цанко Асенов Дюлев
      Средно специално образование- лесовъд