Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РАЗКОПАВАНЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД, приета на 23.12.2010 г., изменена с реш. №805/05.11.2019 г. на Административен Съд – Хасково