Н А Р Е Д Б А ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

Приложение №1 – Изменено с решение № 62/14.02.2019 г. на АС Хасково

Прил.№1,2,3 към чл. 16а, прието с Решение №149 от 19.12.2018 г. на ОбС Ивайловград

Приложение № 2 изменено с Решение №149 от 19.12.2018 г. на ОбС Ивайловград

Приложение-№-3-изменено-с-Решение-№47-от-28.05.2020-г.-на-ОбС-Ивайловград

Приложение №4 прието с Решение №93 от 07.08.2017г. на Общински съвет Ивайловград

Приложение №5 прието с Решение №93 от 07.08.2017г. на Общински съвет Ивайловград

Приложение №6 прието с Решение №93 от 07.08.2017г. на Общински съвет Ивайловград

Приложение №7 прието с Решение №128 от 21.11.2017 г. на Общински съвет Ивайловград

Приложение №8, изменено с Решение №31 от 26.03.2019 г. на Общински съвет Ивайловград

Приложение-9-изменено-с-Решение №47-от-28.05.2020-г.-на-ОбС-Ивайловград

Приложение №10 прието с Решение №93 от 07.08.2017г. на Общински съвет Ивайловград

Приложение №11 към Решение №149 от 19.12.2018 г. на Общински съвет Ивайловград