СЪОБЩЕНИЕ – ОБЯВА

Съгласно разпоредбите на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС,

Дружеството „ЙОВА ГНАЙС” ООД, гр. Пловдив, ул. „Презвитер Козма” №23

съобщава

на засегната общественост, че има инвестиционно предложение:

Изграждане на кариера за добив на гнайси в концесионна площ „Сепетлиева нива 2”, землището на с. Кобилино, общ. Ивайловград, област Хасково.”

Информацията за инвестиционното предложение е в наличност на хартиен и електронен носител на адрес: , гр. Ивайловград, ул. „Армира” №1, вх.А, ет.1

Лица за контакти: Йосиф Симеонов Дамянов, тел: 0886679153;

Информацията е на разположение за срок от 14 дни, всеки работен ден от 09:00 часа до 17:00 часа, считано от 04.10.2018 г.

Становища и мнения се приемат на място и по телефон.

В Община Ивайловград и в Кметството на с. Кобилино на 02.10.2018 г. е внесена на хартиен носител информацията за инвестиционно предложение.