СТРУКТУРА ЗА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ИВАЙЛОВГРАД

А Ръководство Брой 3
1 Кмет 1
2 Заместник – кмет 1
3 Секретар 1
Б Обща администрация 13
1 Дирекция „Финансово стопански дейности и управление на собствеността” 9
1.1 Отдел „Финансово стопански дейности” 4
В Специализирана администрация 13
1 Дирекция „Строителство и инвестиции” 7
1.1 Отдел „Устройство на територията и контрол” 6
Г Други 31
1 Финансов контрольор 1
2 Главен експерт ОМП 1
3 Старши експерт 2
4 Главен специалист 5
6 Кмет на кметство 16
7 Кметски наместник 6

 

ОБЩА ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА: 60 бр.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ: 34 бр.

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ: 13 бр.

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ: 13 бр.