КРАСЕН КРЪСТЕВ

Заместник-кмет по „Финанси, бюджет и икономика“:

а) организира и контролира разработването, приемането, актуализирането и отчитането на общинския бюджет;

б) организира, координира и контролира прилагането на Закона за местните данъци и такси и подзаконовите нормативни актове за изпълнение на    приходната част по бюджета на общината;

в) координира и контролира работата на общинската администрация в областта на общинската икономика, стопанската дейност, изпълнението на  програмите за стопанската дейност и финансовото състояние на търговските дружества с общинско участие и специализираните общински      предприятия.

г) организира и контролира разработването, приемането и актуализирането на всички нормативни документи, докладни записки и заповеди;

д) организира, координира и контролира законността при прилагането на администратините и информационни услуги, предоставяни от общинската  администрация.